kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 47 resultaten

(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar
Het Verwey-Jonker Instituut heeft een interdepartementaal onderzoek uitgevoerd naar de hulpverlening aan jongeren uit de jeugdzorg die 18 jaar.. >

Active inclusion of young people with disabilities or health problems
Lezing betreffende het inclusie beleid voor de jeugd in Nederland. >

Advies positionering van de JGZ in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd
De Regering bereidt een stelselherziening voor de jeugdzorg voor. In het Regeerakkoord kondigt zij aan dat alle zorg voor jeugd onder.. >

Als jeugd en toekomst tellen: Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid
Provincies dragen in de komende jaren hun verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over aan gemeenten. Dit gebeurt in stappen. In Drenthe trekken.. >

Back to school: thuiszitters in de GGZ Kinderen en jeugd Rivierduinen; Eindverslag 3 november 2009
GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen bieden hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij ernstige psychische en psychiatrische.. >

Beleidsagenda 2009
Deze beleidsagenda 2009 kenmerkt zich door 3 hoofdlijnen. Het gezin staat centraal: een goede en veilige plek waar kinderen kunnen opgroeien is.. >

Beleidsbrief stelselwijziging jeugd 'Geen kind buiten spel'
Tijdens het AO van 6 oktober jl. hebben wij Uw Kamer toegezegd met een beleidsbrief te komen over de stelselwijziging jeugd. Met deze brief komen.. >

Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd
Deze handreiking biedt overzicht en helpt bij het maken van inhoudelijke keuzes in de samenwerking op het terrein van jeugdzorg. Beschikbare.. >

Centra voor jeugd en gezin en regierol gemeente
In deze brief wordt de visie van het kabinet uiteengezet over de regierol van gemeenten in de lokale jeugdketen en de wettelijke verankering van de.. >

Checklist beleidsplan Jeugd
Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken en zijn nu volop bezig met de voorbereidingen. Het conceptvoorstel.. >

Cities and Active Inclusion: quality of social services and the social economy; Key lessons from cities
This report provides an analytical overview of trends, challenges and innovative practices on active inclusion at local level in ten cities.. >

Cumulatieve effecten van bezuinigingen voor jeugdigen in de gemeente Amsterdam: Een quickscan uitgevoerd in mei 2011
Het Rijk bezuinigt in de periode 2010-2014 op verschillende voorzieningen voor jeugdigen. De gemeente Amsterdam vreest dat de cumulatie van.. >

De balans opmaken: Een overzicht van de activiteiten die CrossOver in de jaren van zijn bestaan heeft ondernomen, om voor de verandering te zorgen
Na zes jaar werken aan economische zelfstandigheid voor jongeren met een beperking, maakt Crossover de balans op. Wat is er gebeurd? Hoe heeft.. >

De jeugd een zorg: Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007
In 2007 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ramings- en verdeelmodel voor de geï.. >

De ontwikkeling tot professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin: Over de taken,competenties en de leerstrategiën van CJG-professionals
In het voorjaar van 2010 publiceerde het Ministerie voor Jeugd en Gezin de brochure "Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin".. >

Drentse pilot jeugd en nieuwe opstekers
Dit projectplan geeft de kaders aan waarbinnen de Drentse jeugdzorg zich de komende periode verder kan ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn deels.. >

Financiële vraagstukken 'feiten en cijfers' transitie nieuw stelsel jeugd: Opdracht 1: Dataverzameling; Eindrapportage
Het Rijk is voornemens om alle vormen van jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te brengen. Deze stelselwijziging jeugd is geen.. >

Handleiding maatwerk voor risicojongeren
In de afgelopen jaren is er in 35 Nederlandse gemeenten specifiek beleid uitgevoerd gericht op het terugdringen van problemen met Marokkaanse en.. >

Handreiking Integrale Zorg: Samenwerken rond jeugd met meervoudige problematiek en hun gezin
Met deze handreiking willen de brancheorganisaties voor jeugdzorg, jeugd-ggz, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten en het speciaal.. >

Indicatiestelling voor jeugd: Vijf modellen vergeleken vanuit het perspectief van financiering, professionals en cliënten
Het onderhavige rapport doet verslag van een project waarin uiteenlopende indicatieprocedures onder de loep zijn genomen. Doel ervan is.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!