kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-16 van 16 resultaten

Checklist: Balans in Beeld
De handreiking met bijbehorende checklist is ontwikkeld voor begeleiders van jongeren met een LVB. Hiermee worden zowel professionals (leerkracht.. >

De BrancheMonitor OVAL 2012: Samenvatting
De BrancheMonitor 2012 geeft inzicht in de activiteiten van dienstverleners op het gebied van vitaliteit, activering en loopbaan. Het gaat om.. >

Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten
Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) vormen een kwetsbare groep in onze samenleving niet zozeer door hun beperkte intellectueel.. >

Grensoverschrijdend gedrag naar mensen met een beperking; voorbeelden, werkmateriaal, en tips voor professionals
Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor: op straat, op scholen en werkplekken, tussen partners, in gezinnen en families. Het is dus logisch dat.. >

Handreiking Balans in Beeld: Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen
Bij begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt het onderwerp 'overvraging' en 'uitdaging' vaak ter.. >

Het heft in eigen hand: Achtergrondstudie 'Sturen op zelfsturing'
Recent is in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) een kwalitatieve praktijkstudie uitgevoerd naar de inzet van zelfsturing van klanten.. >

Het heft in eigen hand: Sturen op zelfsturing; Handreiking voor re-integratieprofessional
In deze handreiking worden de belangrijkste en nieuwste inzichten van de sociaalpsychologie in relatie tot motivatie en zelfsturing bij re.. >

Informatie over de veranderingen in de Wsw : Voor intermediairs, belangenbehartigers en ouderverenigingen
In 2008 zijn 22 provinciale voorlichtingsbijeenkomsten over de wijzigingen in de Wsw georganiseerd voor intermediairs, belangenbehartigers en.. >

Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg ; LKNG
Het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg, onderdeel van Vilans, bundelt bestaande kennis en verspreidt deze om zo de zorg- en dienstverlening.. >

Maatwerk bij meervoudigheid: domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek.
De dienstverlening vanuit het stelsel voor werk en inkomen moet bijdragen aan de mate waarin mensen zelfstandig kunnen participeren in de.. >

MEE: Trend- en signaleringsrapportage 2013
Deze rapportage schetst eerst de actuele trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de positie van mensen met een beperking in onze samenleving.. >

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken: In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal
Dit stappenplan helpt om zelfmanagementondersteuning in te bedden in de zorg voor de patiënt. In grote lijnen komt het erop neer dat samen met.. >

Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden: Werkdocument 2 Beschrijving van deelnemers aan het jongerenpanel
De jongeren die deelnemen aan ons panelonderzoek hebben (ernstige) gedragsmoeilijkheden. Daarom worden zij begeleid bij het verkrijgen en behouden.. >

Wegwijs in zelfmanagement en technologie:Een praktische handreiking voor zorgverleners
Er zijn tal van mogelijkheden om zelfmanagement te stimuleren en technologieën die dat ondersteunen. Zeker in de tijd waarin we nu leven. Het.. >

Werk geven en nemen: lessons learned
Vanuit BESO worden Brabantse ondernemers geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een nu nog beperkte.. >

Werkwijzer: Omgaan met belemmeringen
Klantmanagers krijgen regelmatig te maken met mensen die belemmeringen ervaren bij hun zoektocht naar werk, of die gedrag vertonen dat werk zoeken.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!