kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-17 van 17 resultaten

De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten
Dit artikel heeft tot doel de inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten te beschrijven. Daarbij is ook de invloed van een.. >

De sociale staat van Nederland 2011
Dit is de zesde aflevering van De sociale staat van Nederland (ssn), een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp). Het.. >

Integrale analyse heroverwegingen sociaal domein
Het Rijk en de centrale stad Amsterdam hebben bezuinigingsmaatregelen voorgesteld binnen alle drie de beleidsthema’s van het sociaal domein (werk.. >

Investeren in participeren: Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen.
Er komt veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. We.. >

Jaarrapport integratie 2011
Dit jaarrapport richt zich op structurele integratie en beschrijft de positie van niet-westerse migranten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, in.. >

Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2008: Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten
Dit rapport biedt een actueel overzicht van de maatschappelijke situatie van chronisch zieken en gehandicapten, met kerngegevens over de.. >

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009: Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten
Met de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg (LMWIZ) brengt de FNV in beeld op welke punten gemeenten het goed doen en waar verbetering nodig is.. >

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012: Het sociaal beleid van gemeenten
De diverse bezuinigingen gericht op de sociale zekerheid drukken een zware stempel op deze editie van de Lokale Monitor. Er is landelijk sterk.. >

Meedoen met beperkingen : Rapportage gehandicapten 2007
Deze rapportage geeft antwoord op de vragen of (zelfstandig wonende) mensen met beperkingen evenveel participeren als mensen zonder beperkingen en.. >

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ; ministerie SZW
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staat voor het stimuleren van de werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een.. >

Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken: Rapportage 2012
Dit rapport beschrijft ontwikkelingen in het zorggebruik van mensen met een chronische ziekte in Nederland over de laatste dertien jaar alsmede hun.. >

Raad voor Werk en Inkomen ; RWI
De RWI Raad voor Werk en Inkomen doet voorstellen aan de regering en andere partijen over het brede terrein van arbeid en inkomen. Doel van deze.. >

Samen beoordelen werkt! Project Gezamenlijke Beoordeling voor werk, inkomen, zorg en welzijn
In dit boekje wordt een beeld gegeven van de lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling, hun aanpak, resultaten en aanbevelingen. In lokale.. >

Samen de focus op werk: Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg
De inspectie heeft een meerjarig onderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met multiproblematiek en de samenwerking.. >

Visie op dienstverlening BKWI: Klantonderzoek onder managers en bestuurders keten werk en inkomen
In de periode januari – februari 2011 zijn in opdracht van het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) door AStri Beleidsonderzoek.. >

Werk moet lonen : Onderzoek onder Wajong’ers naar de financiële baten van werk - eindrapport -
Regioplan Beleidsonderzoek heeft van de CG-Raad de opdracht gekregen om de problemen rond de Wajong en werk en inkomen in kaart te brengen. Dit is.. >

Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2012: Deelrapportage III: Werk en inkomen
Voor u ligt de eerste jaarrapportage van het onderzoeksprogramma Panel Leven met Kanker. Deze eerste jaarrapportage is gebaseerd op een enquête.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!