kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-10 van 10 resultaten

Gebruikerstoets: studeren met een handicap 2008; Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling
Om de knelpunten en mogelijke aanpassingen van de studenten met functiebeperkingen in kaart te brengen, is in samenwerking met het expertisecentrum.. >

Handvatten voor voorlichtingen binnen het Middelbaar en Hoger Beroeps Onderwijs
In november en december 2010 heeft er op initiatief van NSGK een vervolgonderzoek plaatsgevonden onder organisaties die voorlichtingen geven aan.. >

Landelijke expertisefunctie studeren met een functiebeperking: Advies in opdracht van het Ministerie van OCW
Om de belemmeringen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs verder terug te dringen adviseert de commissie Maatstaf de.. >

Maken ze meer mogelijk?: Studeren met een functiebeperking 2010; Vervolgmeting
Dit rapport gaat in op de oorzaken van vertraging en uitval van studenten met een functiebeperking. Ook wordt belicht wat de hogescholen en.. >

Meer mogelijk maken: Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs
In het voorliggende rapport geeft de commissie adviezen die gericht zijn op het slechten van barrières die het hoger onderwijs nog kent voor.. >

Onbelemmerd studeren: Beleid en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs
De toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs is een groot goed: iedereen die over capaciteiten beschikt om een opleiding te volgen, moet.. >

Onderwijs en handicap
Geeft ouders, leerkrachten en jongeren informatie over studeren en het naar school gaan met een zichtbaren en onzichtbare handicap. Zowel voor.. >

Stichting Roc
Centraal toegangsloket voor het onderwijs in Bederland. Doel is om het onderwijs toegankelijker te maken, om het educatieve landschap in kaart te.. >

Stichting Studeren & Werken op Maat
De kracht van jonge en ambitieuze hbo- en wo-afgestudeerden met een arbeidsbeperking worden benut op de reguliere arbeidsmarkt. Dat is de missie van.. >

Studeren met een functiebeperking: Resultaten van een onderzoek onder eerstejaarsstudenten
Hoewel bekend is dat studenten met een functiebeperking belemmeringen ondervinden in het hoger onderwijs, is nog onbekend wat de oorzaken hiervoor.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!