kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 76 resultaten

Activeren door participeren: De meerwaarde van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor re-integratie van mensen in de bijstand
Verkennende studie naar mogelijk werkzame bestanddelen van de integratie van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning.. >

Advies positionering van de JGZ in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd
De Regering bereidt een stelselherziening voor de jeugdzorg voor. In het Regeerakkoord kondigt zij aan dat alle zorg voor jeugd onder.. >

Als jeugd en toekomst tellen: Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid
Provincies dragen in de komende jaren hun verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over aan gemeenten. Dit gebeurt in stappen. In Drenthe trekken.. >

Antwoorden op kamervragen Wet Werken naar vermogen
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld door de leden van de Vaste.. >

Arbeidsmarkteffectrapportage transitie jeugdzorg
Op verzoek van sociale partners heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een arbeidsmarkteffectrapportage (AER) laten.. >

Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld om mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een arbeidsplaats aan te bieden.. >

Atlas SV 2011: Regionale informatie sociale verzekeringen
Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2011. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de.. >

Atlas SV 2012: Regionale informatie sociale verzekeringen
In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op.. >

Bestuursakkoord 2011-2015 : Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk
Nederland staat voor een grote uitdaging: het op orde brengen van de overheidsfinanciën gecombineerd met het versterken van de economie. Om dit.. >

Beter samenwerken rond social return: Eindrapport "Samenwerking met gemeenten voor inzetbaarheid uitkeringsgerechtigden in MKB Infrabedrijven'
Hoe kunnen MKB-bedrijven in de Infra-sector beter samenwerken met gemeenten om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen, binnen of buiten.. >

Bouwstenen voor het sociale domein: Kennis voor de verknoping van zorg, participatie en werk
Gemeenten staan aan de vooravond van een grote, drieledige decentralisatieoperatie in 2014 en 2015. Het kabinet wil taken en verantwoordelijkheden.. >

Chaos dreigt in jeugdzorg: Heel veel onduidelijkheden over model, proces en financiën bij stelselherziening jeugdzorg
Het kabinet-Rutte is voornemens het totale stelsel van zorg voor de jeugd te hervormen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg.. >

Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ-transitie
De Wmo verplicht de gemeente om haar burgers bij het beleidsproces te betrekken. De meeste gemeenten geven deze verplichting vorm via een Wmo-raad.. >

De JGZ in beeld bij adolescenten: Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongere
Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren. Deze handreiking is het eerste tastbare product in het kader.. >

De Wet Werken naar Vermogen: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE
Naar verwachting treedt de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) op 1 januari 2013 in werking. Gemeenten worden hiervoor primair verantwoordelijk. Door de.. >

Decentralisatie betekent transitie en transformatie: Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning
Met deze publicatie wil het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo met name gemeenten onderteunen bij het gemeentelijke vernieuwingsproces dat nodig.. >

Divosa-monitor 2011 - deel 1: Grenzen verleggen; Sociale diensten en participatiebevordering
Divosa geeft met het eerste deel van de Divosa-monitor 2011 inzicht in de inzet van sociale diensten op het terrein van re-integratie en.. >

Drentse pilot jeugd en nieuwe opstekers
Dit projectplan geeft de kaders aan waarbinnen de Drentse jeugdzorg zich de komende periode verder kan ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn deels.. >

Duurzaam werken aan werk: Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties
Gemeenten, UWV en de uitzendbranche werken sinds enkele jaren steeds vaker samen om meer mensen sneller aan werk te helpen. De laatste tijd zien we.. >

Een sluitende jeugdzorgketen: Onderzoek naar de aansluiting van de geïndiceerde jeugdzorg en het gemeentelijk jeugdbeleid
Gemeenten hebben nieuwe werkwijzen/projecten met betrekking tot de aansluiting jeugdbeleid. jeugdzorg, maar ook reeds bestaande werkwijzen/projecten.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!