kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-15 van 15 resultaten

Checklist beleidsplan Jeugd
Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken en zijn nu volop bezig met de voorbereidingen. Het conceptvoorstel.. >

Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ-transitie
De Wmo verplicht de gemeente om haar burgers bij het beleidsproces te betrekken. De meeste gemeenten geven deze verplichting vorm via een Wmo-raad.. >

De raad in stelling: het spoorboekje; Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties?
Door de voorgenomen decentralisaties ontvangen gemeenten belangrijke taken in het sociale domein. Het rijk legt de invulling en uitvoering van deze.. >

Gemeentelijk Wmo-beleid 2010: Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten
Het eerste deelrapport van deze tweede evaluatie ligt voor u en betreft het gemeentelijke Wmo-beleid van het jaar 2010. Beschreven wordt hoe dit.. >

Handleiding maatwerk voor risicojongeren
In de afgelopen jaren is er in 35 Nederlandse gemeenten specifiek beleid uitgevoerd gericht op het terugdringen van problemen met Marokkaanse en.. >

Integrale analyse heroverwegingen sociaal domein
Het Rijk en de centrale stad Amsterdam hebben bezuinigingsmaatregelen voorgesteld binnen alle drie de beleidsthema’s van het sociaal domein (werk.. >

Investeren in participeren: Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen.
Er komt veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. We.. >

Kanteling WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet die zegt: Iedereen moet kunnen meedoen. In de Wmo is de compensatieplicht.. >

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009: Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten
Met de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg (LMWIZ) brengt de FNV in beeld op welke punten gemeenten het goed doen en waar verbetering nodig is.. >

Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning: De inhoudelijke samenhang tussen de drie decentralisaties en de Wmo
Het staat klip en klaar in het Regeerakkoord van kabinet Rutte II: deze regering gaat door met de beweging om zorg en ondersteuning dichterbij de.. >

Participatie in zicht: Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg
Op dit moment ondergaat het Nederlandse jeugdzorgstelsel een radicale transformatie. Deze transformatie wordt ook wel stelselwijziging of transitie.. >

Spoorboekje Handhavingsaanpak Wet werk en bijstand 2012
Op 11 oktober 2011 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wwb en samenvoeging met de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) door de Tweede Kamer.. >

Transformeren voor gevorderden: actieonderzoek Hemelse modder Zaanstad
Hemelse Modder is een actieonderzoek. Dat wil zeggen dat we door het daadwerkelijk oplossen van problemen kennis ontwikkelen. Dit is een gedurfde.. >

Transitiecommissie stelselherziening jeugd: Tweede rapportage
Voor u ligt de tweede rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. De TSJ hoopt met deze tweede rapportage een helder beeld te.. >

Verantwoord sturen
De afdeling Sociale Zaken van de gemeente heeft niet alleen een loket waar men terecht kan voor inkomensondersteuning. Dit loket biedt ook.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!