kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 33 resultaten

Begeleid naar een toekomst: Bouwen aan transitieonderwijs
Vanuit verschillende adviescontacten van KPC Groep met scholen en/of instellingen is het idee gegroeid van een expertisecentrum voor.. >

BrainSTARS: Evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een kleinschalige pilot
BrainSTARS, een educatief programma voor kinderen met NAH en hun opvoedern leerkrachten, is een veelbelovend hulpmiddel om tegemoet te komen aan.. >

C-TRF: Caregiver-Teacher's Report Form for Ages 1.5-5
Een gedragsvragenlijst voor kinderen van 1.5 tot 5 jaar, waarop begeleiders in een kinderdagverblijf en leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over.. >

Casemanagement gedragsmoeilijke jongeren
Een aantal scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen heeft in het kader van een Equal-project een gefaseerde arbeidsmarktgerichte leerweg (AGL.. >

CBCL/1.5-5: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1.5 tot 5 jaar
Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassenen die een kind goed kennen, vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en.. >

CBCL/6-18: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar
Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden en volwassenen die een kind goed kennen vragen kunnen antwoorden over vaardigheden en gedrag van.. >

CTRS: Conners Beoordelingsschaal voor Leerkrachten
Het instrument meet hyperactiviteit en kan gebruikt worden voor screening van probleemgedrag. >

De school en leerlingen met gedragsproblemen
Het advies over gedragsproblemen in het onderwijs heeft betrekking op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar.. >

De winst van maatwerk: je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn ; Advies over de participatie van jongeren met ontwikkelings- of gedragsstoornissen
De SER heeft unaniem een advies vastgesteld over de participatie van jongeren met ontwikkelings-of gedragsstoornissen. In het advies, ’De.. >

Evaluatie nieuw zorgaanbod: gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen ; eindrapport
Eindrapport van het evaluatieonderzoek Nieuw Zorgaanbod. Het betreft de eerste projecten van wat inmiddels gesloten jeugdzorg of Jeugdzorg Plus is.. >

Hobbels en Kruiwagens : Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers : Eindrapport
Deze rapportage bevat de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en succesfactoren in de overgang van school naar werk onder de.. >

Hoera! Ik ga weer naar school: Leerlingen met psychische of gedragsproblemen die thuiszitten
Kinderen hebben recht op onderwijs. Dat recht is van belang voor de samenleving en voor het individu. De samenleving heeft baat bij volwaardige.. >

Interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO)
De interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO) wil ouders met een kind (12 tot 18 jaar) dat vanwege gedragsproblematiek is opgenomen in een residenti.. >

Kasteel Baexem
Het realiseren van twee kleinschalige trainingsvoorzieningen op een reguliere bedrijfslocatie, voor het toeleiden van gedragsmoeilijke jongeren naar.. >

Literatuurstudie Onderwijsraad "Omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen"
In deze studie is voor de vraag van de Onderwijsraad 'Hoe kan het onderwijs aan zorgleerlingen met gedragsproblemen worden verbeterd? ' een.. >

LWP Fietskoerier
De LWP Fietskoerier is een arbeidstrainingsproject voor mensen met bijvoorbeeld een psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsachtergrond. LWP.. >

Passe-partout
Passe-partout zijn leerwerktrajecten voor leerlingen met problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en ernstige gedragsproblematiek. De.. >

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen: Ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs aan het woord
In dit rapport zijn docenten aan het woord docenten die veel kennis hebben over en ervaring hebben met Passend onderwijs. Zij vertellen hoe zij in.. >

PDO: Pedagogisch Didactisch Onderzoek sociaal-emotionele ontwikkeling
PDO omvat testmateriaal voor het signaleren en behandelen van problemen in de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen. >

Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden: Werkdocument 2 Beschrijving van deelnemers aan het jongerenpanel
De jongeren die deelnemen aan ons panelonderzoek hebben (ernstige) gedragsmoeilijkheden. Daarom worden zij begeleid bij het verkrijgen en behouden.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!