kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 34 resultaten

Aan de slag met loondispensatie: Van deelnemer naar werknemer IV: Evaluatie van de pilot Werken naar Vermogen Loondispensatie; Vierde Voortgangsrapportage
Met de Tijdelijke wet pilot loondispensatie is de basis gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan de vierde pilot die wordt uitgevoerd in het.. >

Aanpak harde kern jeugdwerklozen: Terugblik
In het rapport uit 2008 stonden werkloze jongeren centraal die niet in het bezit waren van een startkwalificatie, ingeschreven waren bij het UWV.. >

Beperkingen, recht en gelijkheid: Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008
Eind 2003 trad de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) in werking voor de terreinen arbeid en.. >

BrainSTARS: Evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een kleinschalige pilot
BrainSTARS, een educatief programma voor kinderen met NAH en hun opvoedern leerkrachten, is een veelbelovend hulpmiddel om tegemoet te komen aan.. >

Een duwtje in de rug: Evaluatie van de provinciale leerbonnen
Met de leerbon wordt beoogd Brabanders te verleiden een opleiding of cursus te gaan volgen met als doel bevordering en/of versterken van de.. >

Een sluitende jeugdzorgketen: Onderzoek naar de aansluiting van de geïndiceerde jeugdzorg en het gemeentelijk jeugdbeleid
Gemeenten hebben nieuwe werkwijzen/projecten met betrekking tot de aansluiting jeugdbeleid. jeugdzorg, maar ook reeds bestaande werkwijzen/projecten.. >

Een stap in de goede richting?: evaluatie Wet Participatieplaatsen; Eindrapport
Vanaf januari 2009 hebben gemeenten en UWV de mogelijkheid om het re-integratieinstrument participatieplaatsen in te zetten. Dit is geregeld in de.. >

Een stevig fundament: Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg
Bij de stelselherziening jeugd komt alle zorg voor jeugd onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.Ten aanzien van de jeugdgezondheidszorg is.. >

Ergo-Kit : Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE)
FCE meet het construct Fysieke (arbeids)belastbaarheid. Er worden 19 arbeidsvaardigheden beoordeeld. Deze omvatten 4 testgroepen.. >

Evaluatie "kleine projecten" psychiatrie
Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gaf in 2009 financiële steun aan 11 'kleine projecten' in de psychiatrie. Het ging om kleinschalige.. >

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk: Eindrapport
Het kabinet wil actief initiatieven ondersteunen die meerwaarde kunnen opleveren voor van werk naar werk transities (VWNW) op de arbeidsmarkt.. >

Evaluatie jobcoaching
Het doel van deze evaluatie is inzicht te krijgen in: 1. doelgroep, gebruik, waardering, indicatiestelling, achtergronden en groei van jobcoaching.. >

Evaluatie nieuw zorgaanbod: gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen ; eindrapport
Eindrapport van het evaluatieonderzoek Nieuw Zorgaanbod. Het betreft de eerste projecten van wat inmiddels gesloten jeugdzorg of Jeugdzorg Plus is.. >

Evaluatie Regeling Kleine Banen
De Regeling Kleine Banen houdt in dat werkgevers premievrijstelling kunnen krijgen voor jongeren die minder dan 50 procent van het wettelijk.. >

Evaluatie van het Maatjesproject van de commissie Het Werkend Perspectief : Onderzoek naar effecten en leerervaringen van een project waarbij jonggehandicapten samen met een manager op pad gaan naar werk
Om jongeren met een arbeidshandicap een werkend perspectief te bieden heeft de Commissie het Werkend Perspectief (CWP) een "Maatjesproject".. >

Evaluatie Wet investeren in jongeren: Eindrapport
De rapportage is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 bevat een verkorte weergave van het door het IWI uitgevoerde onderzoek naar de uitvoeringspraktijk.. >

Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg: Eindrapport
In de Wet op de jeugdzorg is de bepaling opgenomen dat deze binnen vijf jaar na inwerkingtreding dient te worden geëvalueerd. Deze evaluatie is.. >

Gemeentelijk Wmo-beleid 2010: Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten
Het eerste deelrapport van deze tweede evaluatie ligt voor u en betreft het gemeentelijke Wmo-beleid van het jaar 2010. Beschreven wordt hoe dit.. >

Gewikt en gewogen: Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH
Vilans is daarom in 2008 gestart met een project gericht op de verbetering van begeleiding en behandeling van gezinnen met een kind met NAH. Doel.. >

Hulpmix geëvalueerd: Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond
Sinds december 2007 is de site www.hulpmix.nl geopend. Op deze site wordt informatie en advies geboden aan jongeren van 12 tot 20 jaar met kleine en.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!