kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 34 resultaten

AVsolutions
Interview met een werkgever, die nadenkt over het in dienst nemen van een Wajongere. >

Bijzondere mantelzorg: Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek
Over de mantelzorg aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek is niet heel veel bekend en datzelfde geldt voor de.. >

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ: ervaringen van zorgvragers en cliënten najaar 2010
Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met.. >

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ ervaringen van zorgvragers en cliënten in 2009
Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met.. >

Communiceren over je ziekte op het werk: ervaringen van werknemers met kanker, reuma of spierziekte
Dit verslag geeft de resultaten weer van groepsgesprekken met werknemers geraakt door kanker, een spierziekte of reuma over hun ervaringen met.. >

Disability in the Workplace: Company Practices
Many companies realize that people with disabilities are productive, reliable employees who bring benefits to the workplace. A diverse workforce.. >

Doe maar gewoon: Een exploratief onderzoek vanuit een leerplankundig perspectief
In dit rapprt wordt verslag gedaan van een studie, waarin is gekeken naar de mate van succesvolheid van de integratie van leerlingen met een.. >

Ervaringen van werkgevers met Wajongers: Onderzoek onder werkgevers naar de mogelijkheden voor verbetering vande arbeidsparticipatie van Wajongers
De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die er vanuit het perspectief van werkgevers bestaan om.. >

Fietswerkplaats De Versnelling
De Versnelling is een succesvolle fietsenwerkplaats midden in de stad Enschede waar jongeren met een licht verstandelijke beperking werken aan een.. >

Gewoon een kans: Ervaringen van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt
Ondanks alle aandacht voor de problematiek van deze doelgroep, bleven de verhalen van jonggehandicapten zelf vaak wat op de achtergrond. Want wat.. >

Handleiding maatwerk voor risicojongeren
In de afgelopen jaren is er in 35 Nederlandse gemeenten specifiek beleid uitgevoerd gericht op het terugdringen van problemen met Marokkaanse en.. >

Handreiking Integrale Zorg: Samenwerken rond jeugd met meervoudige problematiek en hun gezin
Met deze handreiking willen de brancheorganisaties voor jeugdzorg, jeugd-ggz, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten en het speciaal.. >

Hoe BOSK-leden aankijken tegen ‘Passend Onderwijs’: verslag van het onderzoek onder BOSK-leden naar een viertal aspecten van ‘Passend Onderwijs’
‘Passend Onderwijs’ leeft vooral bij allerlei beleidsmedewerkers in de politiek, de organisaties van scholen en bij enkele.. >

Investeren in participeren: Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen.
Er komt veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. We.. >

Inzet en waarde van ervaringsdeskundigheid in de GGZ
In het onderzoek waarvan hierna de resultaten beschreven worden, staan de volgende twee vragen centraal: 1. Wat is de waarde van ervaringskennis en.. >

Leraar zijn: Meer oog voor persoonlijke professionaliteit
De leraar is essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs. Er worden dan ook regelmatig nieuwe (beleids)initiatieven ondernomen om de.. >

MEE: Trend- en signaleringsrapportage 2013
Deze rapportage schetst eerst de actuele trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de positie van mensen met een beperking in onze samenleving.. >

Meer werkplekken bij werkgevers: Derde tussenrapportage in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots Werken Naar Vermogen, pilot 1
Het doel van pilot 1 'Meer werkplekken bij de werkgevers' is meer kennis te vergaren over hoe de werkgeversgestimuleerd en ondersteund.. >

Naar nieuw vertrouwen: Ervaringen met indicatiestelling voor lwoo en praktijkonderwijs en nieuwe toewijzing van zorg in 'Experiment Eemland'
De aanleiding tot voorliggende rapportage ligt in de wens van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) om informatie te verzamelen.. >

Notitie: Op zoek naar het werkgeversperspectief bij de arbeidsparticipatie van Wajongers
In deze notitie vindt u een overzicht van de bevindingen van werkgevers die in diverse publicaites over dit thema zijn beschreven. De bevindingen.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!