kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-19 van 19 resultaten

Doorn, Monique van Drs.
Al sinds ik in de verpleging ben gestart in 1981 heb ik me bezig gehouden met het omkeren van de werkprocessen. Wat is de vraag? Wat wil iemand.. >

Einde aan de onmacht in onderwijs en arbeidsmarkt
Dit boek gaat over het onderwijs en over de arbeidsmarkt, over schooluitval en werkloosheid. Het is geschreven uit verbazing en verontwaardiging.. >

Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg
Dit artikel beschrijft het empowermentparadigma en stelt het voor als bruikbaar kader om de concepten van sociale insluiting en moderne zorg in te.. >

Empowerment of employees with a chronic disease
Dit proefschrift gaat over de knelpunten die werknemers met een chronische aandoening op hun werk ondervinden en over een training die deze.. >

Engels, Josephine Dr.
Binnen het lectoraat Arbeid & Gezondheid is één van de onderzoekslijnen 'çhronisch zieken en werk', naast de.. >

Inzicht in eigen kracht: De werking van empowerment in Maatschappelijke Activeringscentra
Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek naar maatschappelijke activering, verricht bij vijf Maatschappelijke Activeringscentra, kortweg MAC.. >

Jacobs, Gaby Dr.
Expertise op het terrein van participatie en empowerment. Momenteel werkzaam op het terrein van speciaal en inclusief onderwijs met linken naar zorg.. >

Koster-Dreese, Yolan MSc.
Zowel vanuit eigen ervaringen (ben geboren met diverse aandoeningen) als vanuit mijn ervaringen als professional (bestuurlijk actief in diverse.. >

Lager opgeleiden in beweging: Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden.
Over employabilitybeleid zijn reeds vele boeken geschreven. Wat er nodig is om ook lager opgeleiden erbij te betrekken blijft echter vaak.. >

Lierop, Brigitte van Dr.
Wat werkt en wat werkt niet in re-integratie. Dat zijn de zaken waar ik mij in de afgelopen jaren op heb geconcentreerd. Ik heb daarbij kennis.. >

Meer eigen verantwoordelijkheid?: Zo eenvoudig is dat niet; Opzet en implicaties van een discoursanalyse voor het thema eigen verantwoordelijkheid en empowerment bij arbeid, zorg en participatie.
'Eigen verantwoordelijkheid' van de burger is dé leidraad van het huidige regeringsbeleid, het lokale beleid en de uitvoering hiervan.. >

Mogendorff, Karen Drs.
Ik ben zelf een jongere met een beperking geweest. Daarnaast heb ik me ruim vier jaar lang professioneel op verschillende manieren met het thema.. >

Persoonsgebonden budget, eigen regie en empowerment
Door cliënten- en consumentenorganisaties is altijd het grote belang van het pgb onderstreept. Eigen regie, empowerment, verbetering van de.. >

Regularplus
Regular Plus streeft er naar om deelnemers met een (verborgen) beperking in het reguliere beroepsonderwijs te houden en goed te laten doorstromen.. >

ReQuest/Vrijbaan
n REQUEST, Re-integration Quality & Empowerment Stimulation, ontwikkelen Request/VrijBaan een gemeenschappelijke visie op de empowerende.. >

Samensturing in de maatschappelijke opvang: De tegenstelling voorbij
De afgelopen twee jaar zijn ervaringen opgedaan bij diverse projecten waar cliënten en professionals vorm probeerden te geven aan hulp- en.. >

Vilans, Werk en handicap
Het programma Werk en handicap van Vilans houdt zich bezig met de versterking van de positie van mensen met een arbeidshandicap die willen werken.. >

Zelfregiecentra: Een nieuw burgerinitiatief voor én door kwetsbare burgers
In een zelfregiecentrum ontwikkelen kwetsbare burgers zelf initiatieven waardoor zij hun talenten ontplooien en diensten voor de samenleving.. >

Zelfzorg: via empowerment tot zelfredzaamheid
Omdat het verschuiven van de balans tussen zelfzorg en formele zorgverlening veel betrokkenen raaakt is in kaart gebracht hoe de stakeholders tegen.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!