kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 20 resultaten

AB verhelderd: Onderzoek naar de geïndiceerde ambulante begeleiding bij REC Vierland-Zuid
In deze publicatie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de inhoud en uitkomsten van de geïndiceerde ambulante begeleiding (AB) van REC.. >

Actie-onderzoek: Ouders van chronisch zieke jongvolwassenen en begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt.
Voor u ligt de rapportage over het Actie-onderzoek. Het Actie-onderzoek was gericht op de rol van ouders van chronisch zieke jongvolwassenen bij de.. >

Analyse effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie
Deze notitie geeft een empirische analyse van het effect van deze beleidswijzigingen in de periode 2005-2009 op de arbeidsparticipatie in personen.. >

De kracht van de regio: Versterken van de aanpak voor kwetsbare jongeren
Economische tegenwind? Dan staan jongeren als eerste werkloos aan de kant. Zeker kwetsbare jongeren hebben het extra moeilijk. Juist voor deze groep.. >

Does adult education make a difference?: The results of a survey in eight European countries
In this report, is presented the results of a survey conducted in eight European countries, measuring to what extent adult education programs.. >

Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb: Op verzoek van de Tweede Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, D66, SP, SGP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren
In deze notitie gaat het CPB primair in op de financiële gevolgen van het kabinetsplan. Eerst wordt de berekening die VWS maakte geschetst, dan.. >

Effectieve en efficiënte sw-sector: Regionale ondersteuningsstructuur effectiviteit sociale diensten
De betrokkenheid van sociale diensten bij de sw-sector is sterk toegenomen in de aanloop naar de Wet werken naar vermogen. Vanuit beleidsmatig.. >

Evaluatie nieuw zorgaanbod: gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen ; eindrapport
Eindrapport van het evaluatieonderzoek Nieuw Zorgaanbod. Het betreft de eerste projecten van wat inmiddels gesloten jeugdzorg of Jeugdzorg Plus is.. >

Handboek doorbraak in de jeugdzorg : beter presteren door blijven verbeteren
Het handboek geeft beknopt, overzichtelijk en geordend aan hoe je met succes een zogenoemd Doorbraak-project in de jeugdzorg kunt opzetten en.. >

Hoe meer soms minder kan zijn: Quick scan van ongewenste effecten van zorg op arbeidsparticipatie
Dit rapport doet verslag van een inventariserend onderzoek naar de onbedoelde en ongewenste effecten van zorg en hulp op deelname aan arbeid en.. >

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg: Eindverslag van het project "Zicht op Effectiviteit"
Het uitgangspunt van dit project was dat effectiviteit zichtbaar moet worden op de plaats van ontstaan, namelijk op de werkvloer van de zorg, in de.. >

Naar doelmatiger onderwijs: Zes manieren om het doelmatigheidsbesef in het onderwijs te versterken.
Op basis van de literatuur en de praktijkvoorbeelden ziet de raad een aantal aangrijpingspunten om vooral het doelmatigheidsbesef binnen het.. >

Over verandering gesproken: Op weg naar meer zicht op effectiviteit van de jeugdzorgpraktijk
In het voor u liggende eindverslag bieden we de wetenschappelijke rapportage over de dataverzameling, databewerking en de uiteindelijke opbouw van.. >

Participatiekansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: Verkennend onderzoek naar instrumenten voor intake en de kans op participatiesucces
Het SW-bedrijf Intos is in februari 2011 gestart met een project gericht op een nauwkeurige intake van mensen met een grote afstand tot de.. >

Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid: Stand van zaken en ontwikkelingen in de periode 1994-2007
Het onderzoek dat in deze brochure centraal staat kent twee hoofdvragen: 1. Hoe hebben schoolprestaties en schoolloopbanen van leerlingen uit.. >

Recovery is up to you: Evaluation of a peer-run course
Centraal in deze thesis staat de evaluatie van de cliëntgestuurde cursus 'Herstellen doe je zelf.' Het centrale doel is de evaluatie.. >

Scholing en arbeidsintegratie van Wajongers met ernstige scholingsbelemmeringen: volumeontwikkeling en effectiviteit
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO een onderzoek uitgevoerd naar de scholings- en re.. >

Veelgestelde vragen over effectiviteit in de jeugdzorg
In deze notitie wordt aangeven welke ontwikkelingen en discussies er de laatste tijd in de jeugdzorg hebben plaatsgevonden, voor zover het gaat om.. >

Werkende Ketens? : Metarapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken 2009 over zes onderzoeken naar ketensamenwerking
Integraal Toezicht Jeugdzaken heeft tussen 2006 en 2008 in zes gemeenten onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ketensamenwerking van de.. >

Werkgeversdienstverlening: Regionale ondersteuningsstructuur effectiviteit sociale diensten
Hoe krijg je zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk? De overheid wil dat ook mensen met een beperking.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!