kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-12 van 12 resultaten

Bouwstenen voor het sociale domein: Kennis voor de verknoping van zorg, participatie en werk
Gemeenten staan aan de vooravond van een grote, drieledige decentralisatieoperatie in 2014 en 2015. Het kabinet wil taken en verantwoordelijkheden.. >

De raad in stelling: het spoorboekje; Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties?
Door de voorgenomen decentralisaties ontvangen gemeenten belangrijke taken in het sociale domein. Het rijk legt de invulling en uitvoering van deze.. >

Decentralisatie betekent transitie en transformatie: Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning
Met deze publicatie wil het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo met name gemeenten onderteunen bij het gemeentelijke vernieuwingsproces dat nodig.. >

Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer: tussenstand februari 2012
Doel van de factsheet is om u een eerste overzicht geven van een aantal belangrijke feiten en cijfers op het gebied van AWBZ-vervoer. Denkt daarbij.. >

Factsheets samenhang decentralisaties
Een transformatie van het sociale domein. Een integrale aanpak van werk, jeugdzorg en begeleiding. Invulling van de gemeente als eerste overheid.. >

Loslaten in vertrouwen: Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving
Aan de rolverandering van de overheid ligt niets minder dan een paradigmashift ten grondslag. De omslag begint door ervan uit te gaan dat wat nodig.. >

Participatie van overbelaste jongeren: rapportage monitor Decentralisatie-Uitkering Jeugd
De doelstelling van dit monitoronderzoek is het geven van een breed en objectief beeld van de manier waarop de Decentralisatie-uitkering Jeugd.. >

Programma 'Aandacht voor iedereen': Toerusting van Wmo raden en regionale en lokale belangenbehartigers en Signalering en monitoring vanuit cliëntenperspectief In het kader van de decentralisatie van extramurale begeleiding en kortdurend verb
Sommige mensen hebben zorg en begeleiding nodig om (weer) zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en maatschappelijk te participeren. Tot nu toe kreeg.. >

Stelselwijziging jeugd: Eerste inventarisatie bekostigingsmodellen
Gemeenten zijn bezig met de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe wet 'Zorg voor de Jeugd' als kader voor het nieuwe jeugdstelsel.. >

Toekomstschets inrichting sociaal domein: arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler
Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de verzorgingsstaat. Dit gaat gepaard met een aantal grote decentralisaties.. >

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: Eerste rapportage
Voor u ligt de eerste rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (hierna: TSJ). De TSJ is in september 2012 geïnstalleerd en.. >

Transitiecommissie stelselherziening jeugd: Tweede rapportage
Voor u ligt de tweede rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. De TSJ hoopt met deze tweede rapportage een helder beeld te.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!