kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-14 van 14 resultaten

Adaptief beroepsonderwijs: Leren en opleiden in transitie
Deze oratie bestaat uit vijf onderdelen. Eerst wordt ingegaan op de aard van opleiden en leren, het aanbod, de deelnemers en hun loopbanen. Deze.. >

Cinop
CINOP ontwikkelt praktijkkennis voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. CINOP adviseert brancheorganisaties, bedrijven, overheden en.. >

De toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor gehandicapten en chronisch zieken : Een onderzoek onder beroepsonderwijsinstellingen
De toegankelijkheid in het beroepsonderwijs is voor studenten met een handicap of chronische ziekte nog steeds verre van ideaal. Dat blijkt uit.. >

Handvatten voor voorlichtingen binnen het Middelbaar en Hoger Beroeps Onderwijs
In november en december 2010 heeft er op initiatief van NSGK een vervolgonderzoek plaatsgevonden onder organisaties die voorlichtingen geven aan.. >

Koning Willem I College ; Kw1c
Het Koning Willem I College is een Regionaal Onderwijscentrum voor beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. Het college besteedt aandacht aan.. >

Natuurlijk willen risicojongeren leren: Methodiekbeschrijving
In deze publicatie wordt een methodiek beschreven die ontwikkeld is om risicojongeren op één of andere manier in beweging te krijgen.. >

Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs: Reactie op het Actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015
Met het Actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 uit februari 2011 wil het kabinet de kwaliteit van het beroepsonderwijs verbeteren. De minister.. >

Onderwijs en handicap
Geeft ouders, leerkrachten en jongeren informatie over studeren en het naar school gaan met een zichtbaren en onzichtbare handicap. Zowel voor.. >

Regular Plus
Een vangnetsituatie voor het reguliere beroepsonderwijs creëren zodat leerlingen met een (arbeids)handicap die anders (dreigen) uit (te) vallen.. >

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met autisme in het middelbaar beroepsonderwijs
Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met autisme staan beschreven . Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent.. >

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met ADHD in het middelbaar beroepsonderwijs
Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met ADHD staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent.. >

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met Bordeline Persoonlijkheidsstoornis in het Middelbaar Beroepsonderwijs
Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met Bordeline persoonlijkheidsstoornis staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en.. >

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met NLD in het middelbaar beroepsonderwijs
Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student NLD staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent kunt.. >

Steendam, Freerk Drs.
Onderwijskundige met orthopedagogische en arbeidsdeskundige kwaliteiten, adviseur en beleidsmaker voor de terreinen beroepsonderwijs, speciaal en.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!