kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 33 resultaten

Aan het werk
Sollicitatietraining met als doel het verbeteren van het arbeidsperspectief van (afgestudeerde) studenten met een beperking. Na de training hebben.. >

Advies Meedoen zonder beperkingen : Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten
De Sociaal Economische Raad formuleert voorstellen om de participatie van Wajongers en jongeren met functiebeperkingen in brede zin te stimuleren.. >

Armoede bij mensen met beperkingen: Resultaten van onderzoek naar oorzaken, gevolgen voor inclusie, preventie en benodigde ondersteuning
Vaker dan voorheen leven mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen in armoede, zo lijkt het. Tegelijkertijd weten we.. >

Belemmerd aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen
Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel brengt trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met.. >

Beperkingen, recht en gelijkheid: Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008
Eind 2003 trad de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) in werking voor de terreinen arbeid en.. >

De Brede School: mogelijkheden voor integratie; Onderzoek naar de attitudes van ouders en leerlingen ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen.
In de afgelopen jaren is er in de provincie Groningen gewerkt aan het openen van de Brede School die centraal staat in deze brochure. Verschillende.. >

Een middag rondom participatie: Vanuit het perspectief van het kind met een lichamelijke beperking , het gezin en de hulpverlening
Symposiumverslag waarin de participatie van kinderen met een lichamelijke beperking en de gezinnen waarin zij opgroeien in het gezinsleven.. >

EuregioProject Hand in Hand: Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland; Regels, wetten en voorbeelden
Dit rapport biedt inzicht in de huidige situatie van wetten, regels ten aanzien van mensen met verstandelijke beperkingen, hun grondrechten.. >

FIX-IT
Doelstelling van het project is het verkennen van de haalbaarheid van de nieuwe bedrijfsformule en het startklaar maken van FIX-IT.. >

Focus op talent in plaats van beperking: Tips voor vrijwilligersorganisaties
Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor het vrijwilligerswerk. Toch blijkt deze.. >

Gezond en wel met een beperking: Ervaren kwaliteit van leven en functioneren van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen
De overheid faciliteert en stimuleert mensen met beperkingen om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Dit draagt bij aan de samenleving.. >

Handreiking Balans in Beeld: Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen
Bij begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt het onderwerp 'overvraging' en 'uitdaging' vaak ter.. >

Heliomare
Heliomare geeft professionele aandacht aan mensen met een beperking. Wij ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen bij wonen, arbeidsintegratie.. >

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2
Sinds 2008 werken de besturen van cluster 2 samen in de Stichting Siméa. Zij werken aan de herinrichting van het onderwijs aan auditief en/of.. >

IQ met beperkingen: De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht
In de afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een indicatie gekregen voor zorg voor verstandelijk gehandicapten (vg). Deze zorg is geregeld via de.. >

Jeugd met beperkingen: Rapportage gehandicapten 2006
Deze rapportage gaat over de participatie en integratie van kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar die een lichamelijke en/of verstandelijke.. >

MEE: Trend- en signaleringsrapportage 2013
Deze rapportage schetst eerst de actuele trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de positie van mensen met een beperking in onze samenleving.. >

Meedoen leer je door mee te doen: Een inventarisatie van de wijze waarop in zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar met beperkingen aandacht besteed wordt aan (toekomstige) maatschappelijke participatie
Het onderzoek brengt in kaart of en op welke wijze er bij de zorg voor deze kinderen (0-12 jaar) aandacht is voor toekomstige maatschappelijke.. >

Meedoen met beperkingen : Rapportage gehandicapten 2007
Deze rapportage geeft antwoord op de vragen of (zelfstandig wonende) mensen met beperkingen evenveel participeren als mensen zonder beperkingen en.. >

Met support aan het werk
De lesbrieven "met suppport aan het werk" zijn bedoeld voor de opleidingen SPW, SPH en Support. Docenten kunnen één of.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!