kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 123 resultaten

Aanpak harde kern jeugdwerklozen: Terugblik
In het rapport uit 2008 stonden werkloze jongeren centraal die niet in het bezit waren van een startkwalificatie, ingeschreven waren bij het UWV.. >

Academic Network of European Disability experts, ANED
The Academic Network of European Disability experts (ANED) was created by the European Commission in December 2007. ANED will establish and maintain.. >

Actieplan jeugdwerkloosheid
Dit actieplan geeft diverse lijnen aan waarlangs het kabinet jongeren perspectief wil bieden op de arbeidsmarkt en doet een appel op alle daarbij.. >

Actieprogramma Iedereen doet mee
Dit actieprogramma beschrijft hoe het kabinet - samen met de partners wil bevorderen dat iedereen wordt ingeschakeld in het arbeidsproces. Leidraad.. >

Active inclusion of young people with disabilities or health problems
Lezing betreffende het inclusie beleid voor de jeugd in Nederland. >

Active inclusion of young people with disabilities or health problems
This Eurofound study examines the situation of young people with health problems or disabilities in 11 countries (Denmark, Finland, France, Germany.. >

Advies naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs
In dit advies reageert de Onderwijsraad op de aankondiging door de minister van Onderwijs van een Actieplan Beter Presteren voor het voortgezet.. >

Advies positionering van de JGZ in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd
De Regering bereidt een stelselherziening voor de jeugdzorg voor. In het Regeerakkoord kondigt zij aan dat alle zorg voor jeugd onder.. >

Agenda (V)SO Passend Onderwijs
Op basis van de jaarlijkse rapportages van de inspectie in het Onderwijsverslag en eigen onderzoek en monitoring door de landelijke verenigingen en.. >

Antwoorden schriftelijke vragen brief contouren Participatiewet
Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op schriftelijke vragen naar aanleiding van de brief over de contouren van de participatiewet >

Arbeidsmarktanalyse 2009
Het arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren moet niet alleen gericht zijn op het beperken van de werkloosheid maar vraagt om een bredere visie. Dit.. >

Arbeidsmarktanalyse 2010
Ook dit jaar presenteert de RWI zijn jaarlijkse visie op de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze Arbeidsmarktanalyse heeft steeds een.. >

Arbeidsmarktanalyse 2011
De nu voor u liggende Arbeidsmarktanalyse 2011 laat zien dat er langzaam een weersverbetering optreedt. De werkgelegenheid krimpt niet meer en de.. >

Arbeidsmarktscan 2012
Met de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse maakt de RWI sinds 2002 een inventarisatie van de meest in het oog springende ontwikkelingen op de.. >

Beleidsagenda 2009
Deze beleidsagenda 2009 kenmerkt zich door 3 hoofdlijnen. Het gezin staat centraal: een goede en veilige plek waar kinderen kunnen opgroeien is.. >

Beleidsbrief stelselwijziging jeugd 'Geen kind buiten spel'
Tijdens het AO van 6 oktober jl. hebben wij Uw Kamer toegezegd met een beleidsbrief te komen over de stelselwijziging jeugd. Met deze brief komen.. >

Bouwstenen voor het sociale domein: Kennis voor de verknoping van zorg, participatie en werk
Gemeenten staan aan de vooravond van een grote, drieledige decentralisatieoperatie in 2014 en 2015. Het kabinet wil taken en verantwoordelijkheden.. >

Briefadvies: Bevrijdend kader voor de jeugdzorg
Rijk, provincies en gemeenten zullen de komende jaren verwikkeld zijn in de overheveling van alle taken van de jeugdzorg naar de gemeente. De Raad.. >

Centra voor jeugd en gezin en regierol gemeente
In deze brief wordt de visie van het kabinet uiteengezet over de regierol van gemeenten in de lokale jeugdketen en de wettelijke verankering van de.. >

Chaos dreigt in jeugdzorg: Heel veel onduidelijkheden over model, proces en financiën bij stelselherziening jeugdzorg
Het kabinet-Rutte is voornemens het totale stelsel van zorg voor de jeugd te hervormen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!