kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 27 resultaten

Autisme klup
Startpagina met vele links op het gebied van autiseme en aanverwante stoornissen >

Autwork
Het project heeft als doel het produceren van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om jongeren met autisme en een normale begaafdheid via.. >

Beter op hun plek?: Maatwerk voor leerlingen met een autismespectrumstoornis; kantitatieve analyse en casusonderzoek
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig en het onderzoek is daarom uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase richtte het zich op de vraag.. >

BogersHensen&Autisme
BogersHensen&Autisme is een particulier initiatief. Zij vertaalt de informatie in een praktisch aanbod. De activiteiten zijn zo opgebouwd dat.. >

Checklist schoolkeuze voor ouders
Deze checklist is opgesteld voor en door ouders. Doel: ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften handvatten bieden bij de keuze van.. >

De Berkenschutse
De Berkenschutse is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De school maakt samen met het Epilepsie Centrum Kempenhaeghe onderdeel uit van.. >

Landelijk netwerk autisme
Het Landelijk Netwerk Autisme staat voor kennis- management op het gebied van onderwijs en autisme. Het LNA geeft voorlichting en stimuleert scholen.. >

Methodiekontwikkeling ASS
Het ontwikkelen van een methodiek om jongeren van 16 tot 21 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), naar de arbeidsmarkt toe te.. >

Nautilus
Nautilus is een groepsprogramma voor jongeren met autisme die weinig tot geen werkervaring hebben, graag willen werken, maar zich moeilijk kunnen.. >

Nederlandse Vereniging voor Autisme ; NVA
De Nederlandse Vereniging voor Autisme is er voor alle mensen die met autisme te maken hebben. De NVA beschikt over informatiemateriaal voor.. >

NoXqs Labs
NoXqs Labs is het softwarebedrijf van NoXqs, opgezet als project. Het bedrijf is opgericht in nauwe samenwerking met het UWV en het Leo Kannerhuis.. >

PAS, Personen uit het Autisme Spectrum
PAS houdt zich bezig met belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, het geven van voorlichting en informatie, het organiseren van.. >

Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk
Autisme en Werk bestaat uit 7 projecten en de samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA). Met de NVA wordt gewerkt aan een model.. >

Re-integratiemethodiek mensen met autisme
Het ontwikkelen en beproeven van een nieuwe methode voor re-integratie van jonggehandicapten met autisme naar betaald werk. Dit door een pilot op te.. >

Scholengroep Twente Speciaal
Scholengroep Twente Speciaal verzorgt speciaal onderwijs en ambulante begeleiding aan leerlingen van 4 t/m 19 jaar in Twente. Alle scholen van SSTS.. >

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met autisme in het middelbaar beroepsonderwijs
Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met autisme staan beschreven . Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent.. >

Speciale aandacht gevraagd : voor een stagiaire met autisme (PDD-NOS en syndroom van Asperger) in de werksituatie
Brochure voor praktijkbegeleiders waarin de kenmerken van een stagiaire met autisme (PDD-Nos, Syndroom van Asperger) staan beschreven. Daarna volgen.. >

Specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap: Eindrapportage
Het onderzoek had tot doel organisatorische en zorginhoudelijke richtlijnen op te leveren voor een basispakket specifieke zorg voor mensen met het.. >

Steunpunt Autisme Noord
Het Steunpunt Autisme Noord biedt ondersteuning in het regulier onderwijs bij vragen over leerlingen met een (vermoeden van een) autisme spectrum.. >

Stichting Autest
Stichting Autest neemt mensen met autisme in dienst om software te testen en archieven te digitaliseren voor verschillende opdrachtgevers. Bedoeling.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!