kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 26 resultaten

Aan de slag : Activiteiten en tips om jongeren met een functiebeperking uit het VMBO en/of MBO te begeleiden naar een geschikte stageplek, baan of opleiding
De beschreven activiteiten zijn gegroepeerd in een aantal thema’s die binnen de begeleiding aan bod dienen te komen. Dit zijn: 1. Wat wil ik.. >

Aan de slag: Arbeidstoeleiding voor VSO-leerlingen
Veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of de praktijkscholen behoren tot de groep instromers voor de Wajong. Vernieuwingen in.. >

Arbeidstoeleiding binnen het VSO onderwijs: Resultaten van een inventarisatie onder scholen
Dit rapport doet verslag van een verkennend en inventariserend onderzoek op het terrein van arbeidstoeleiding van schoolverlaters. Het is ondoenlijk.. >

Arbeidstoeleiding en de Wajong: een estafette? ; Een onderzoek naar de visie en werkwijze van VSO- en PRO-scholen
Dit rapport omvat de resultaten van een onderzoek naar de visie en werkwijze van scholen ten aanzien van arbeidstoeleiding en de Wajong. De instroom.. >

De Kapstok Leerwerkprojecten: MOTA : Arbeidstoeleiding voor leerlingen van Het Mozaïek
De Kapstok verzorgt de arbeidsmarktgerichte leerweg voor moeilijk bemiddelbare jongeren van 16 jaar en ouder. Binnen dit onderdeel wordt een.. >

Eerlijke concurrentie op de re-integratiemarkt?
Centrale onderzoeksvraag: In hoeverre is er op dit moment sprake van 'eerlijke concurrentie' tussen re-integratiebedrijven en SW-bedrijven.. >

Focus op een zelfstandige toekomst: Verbetering van arbeidstoeleiding van jongeren in jeugdzorginstellingen
Het rapport ‘Focus op een zelfstandige toekomst’ van MKB-Nederland en MOgroep Jeugdzorg geeft inzicht in de huidige stand van zaken.. >

Ginkel,van, W.J. Ing
Als secretaris van de inmiddels opgeheven Commissie het Werkend Perspectief hebben wij een advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en.. >

Handreiking interventies kwetsbare jongeren: Eindrapport
Professionals die werken met kwetsbare jongeren hebben herhaaldelijk aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in goede methodieken en beproefde.. >

Hobbels en Kruiwagens : Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers : Eindrapport
Deze rapportage bevat de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en succesfactoren in de overgang van school naar werk onder de.. >

Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding: Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken
Een substantiële groep Nederlanders heeft te maken met meerdere problemen op verschillende leefgebieden, zoals problemen met opvoeding, werk.. >

Kerkhofs, Jack
Arbeidsdeskundige expertise, Projectmanagement expertise, Organisatie & Management expertise, Verandermanagement expertise, Sociale Wetgeving.. >

Knalpsychotisch aan het werk
De resultaten die de Amsterdamse VIP-teams bereiken bij jongeren met een eerste psychose zijn opzienbarend. Bijna alle jongeren die onder de.. >

Monitor Arbeidsmarkt nummer 1 - maart 2010
De Monitor bericht over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, arbeidsmarktmaatregelen, uitkeringen en re-integratie.. >

Monitor Arbeidsmarkt nummer 2 - augustus 2010
Hoofdstuk 1, Werkgelegenheid en werkloosheid, gaat in op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2010 (en voor zover cijfers beschikbaar zijn.. >

Ons Tweede Thuis
Jongeren en zijstromers kunnen via de zogenaamde beroepsbegeleidende leerweg aan de slag bij Ons Tweede Thuis. De leerlingen krijgen een tijdelijk.. >

Reichrath, Enid Drs.
Hoe kun je organisaties en instellingen ondersteunen om ervoor te zorgen dat jongeren met beperkingen met succes onderwijs kunnen volgen, afmaken en.. >

Saalbrink, Rosa
Deskundigheid en ervaring m.b.t. \n - Mensen/jongeren met een functiebeperking, handicap, chronische ziekte en/of leerbeperking in relatie tot MBO.. >

Steendam, Freerk Drs.
Onderwijskundige met orthopedagogische en arbeidsdeskundige kwaliteiten, adviseur en beleidsmaker voor de terreinen beroepsonderwijs, speciaal en.. >

STOOL: Transfer- en expertisecentrum
De oprichting van een transfer- en expertisecentrum. Dit centrum biedt jongeren vanaf 15 jaar (die moeilijk plaatsbaar zijn) een vloeiende overgang.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!