kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 32 resultaten

Aan het werk! Op weg naar meer duurzame arbeidsparticipatie voor Wio-Jongeren.
Op basis van een analyse van 84 relevante documenten en een beschrijving van vijf UWV netwerken is een plan ontwikkeld dat bij uitvoering voor 50.. >

Actie-onderzoek: Ouders van chronisch zieke jongvolwassenen en begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt.
Voor u ligt de rapportage over het Actie-onderzoek. Het Actie-onderzoek was gericht op de rol van ouders van chronisch zieke jongvolwassenen bij de.. >

Analyse effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie
Deze notitie geeft een empirische analyse van het effect van deze beleidswijzigingen in de periode 2005-2009 op de arbeidsparticipatie in personen.. >

Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld om mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een arbeidsplaats aan te bieden.. >

Arbeidsparticipatie door jongeren met een verstandelijke handicap
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van ideeën en suggesties voor bedrijven, instanties en gemeentes over hoe we, voor jongeren met.. >

Arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten
In dit rapport wordt de arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten in kaart gebracht. Hiervoor zijn enkele.. >

Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken
Welke voozieningen, best practices zijn er in andere landen betreffende arbeid en jonggehandicapten? Voor u ligt een zeer leesbaar onderzoeksrapport.. >

Arbeidsparticipatie van Wajong'ers op de werkplek: De bijdrage van collegiale steun op de werkplek aan Wajong'ers
Onderzoeksrapport naar de bijdrage van de collega-werknemer aan de arbeidsparticipatie van werkende WajongVoor u ligt een onderzoeksrapport naar de.. >

Beperkt aan het werk: Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie
Jarenlang stond Nederland bekend als een land met een hoog ziekteverzuim en een groot aantal arbeidsongeschikten. In Europees verband werd gesproken.. >

De wajonger als werknemer: Een onderzoek naar duurzame arbeidsparticipatie van Wajongers
Het doel van het onderzoek is om enerzijds inzicht te verkrijgen in de achtergronden van uitval en het behoud van werk van Wajongers. Anderzijds.. >

Een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Meedoen naar vermogen, belonen van inzet
In deze notitie schetst Divosa de contouren en argumenten voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat heeft twee.. >

Effectieve arbeidsparticipatieprojecten: Sleutels tot succes
NSGK voor het gehandicapte kind en het Revalidatiefonds hebben ervaren dat het lastig is (voor derden) om succesvolle projecten of activiteiten te.. >

Ervaringen van werkgevers met Wajongers: Onderzoek onder werkgevers naar de mogelijkheden voor verbetering vande arbeidsparticipatie van Wajongers
De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die er vanuit het perspectief van werkgevers bestaan om.. >

Ervaringkennis werkt!: Inzet van ervaringskennis van mensen met een functiebeperking of chronische aandoening
Welke mogelijkheden biedt ervaringskennis op het terrein van de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap. Daartoe is.. >

EuregioProject Hand in Hand: Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland; Regels, wetten en voorbeelden
Dit rapport biedt inzicht in de huidige situatie van wetten, regels ten aanzien van mensen met verstandelijke beperkingen, hun grondrechten.. >

Heerkens, Yvonne Dr.
Het lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bestaat uit een groep onderzoekers die zich bezighoudt met.. >

Het wassende weten: Opvattingen over de toekomstige arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking in een veranderende arbeidsmarkt vanuit verschillende disciplines en verschillende perspectieven
Meer jongeren met een beperking moeten en willen aan de slag. Nog los van de mate waarin ze passend zijn opgeleid lijkt de arbeidsmarkt en het.. >

Hoe meer soms minder kan zijn: Quick scan van ongewenste effecten van zorg op arbeidsparticipatie
Dit rapport doet verslag van een inventariserend onderzoek naar de onbedoelde en ongewenste effecten van zorg en hulp op deelname aan arbeid en.. >

Kabinetsreactie op hoofdlijnen op het rapport van de Commissie Arbeidsparticipatie
Het kabinet had de commissie eind 2007 ingesteld en gevraagd om te adviseren hoe de arbeidsparticipatie structureel verhoogd kan worden. De.. >

Meer werkplekken bij werkgevers: Derde tussenrapportage in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots Werken Naar Vermogen, pilot 1
Het doel van pilot 1 'Meer werkplekken bij de werkgevers' is meer kennis te vergaren over hoe de werkgeversgestimuleerd en ondersteund.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!