kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 143 resultaten

Aan de Slag : Interactieve game
De interactieve game Aan de Slag is ontwikkeld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer inzicht te geven wat voor werk bij ze past.. >

Aan de slag: Arbeidstoeleiding voor VSO-leerlingen
Veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of de praktijkscholen behoren tot de groep instromers voor de Wajong. Vernieuwingen in.. >

Aan het werk! Op weg naar meer duurzame arbeidsparticipatie voor Wio-Jongeren.
Op basis van een analyse van 84 relevante documenten en een beschrijving van vijf UWV netwerken is een plan ontwikkeld dat bij uitvoering voor 50.. >

AKC Onderzoekscahier 4: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen ; Praktijkgids objectiviering van re-integratiemethodieken door arbeidsdeskundigen, Voorbeelden van praktische toepassing
Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) deed in 2009 onderzoek naar de wijze waarop arbeidsdeskundigen een re-integratiemethodiek kiezen voor een.. >

Arbeidsbemiddeling: Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek
Een onderdeel van het Project Arbeidsbemiddeling is een documentenonderzoek. Het doel van het documentenonderzoek is een kwalitatieve beschrijving.. >

Arbeidsparticipatie door jongeren met een verstandelijke handicap
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van ideeën en suggesties voor bedrijven, instanties en gemeentes over hoe we, voor jongeren met.. >

Arbeidstoeleiding binnen het VSO onderwijs: Resultaten van een inventarisatie onder scholen
Dit rapport doet verslag van een verkennend en inventariserend onderzoek op het terrein van arbeidstoeleiding van schoolverlaters. Het is ondoenlijk.. >

Arbeidstoeleiding en de Wajong: een estafette? ; Een onderzoek naar de visie en werkwijze van VSO- en PRO-scholen
Dit rapport omvat de resultaten van een onderzoek naar de visie en werkwijze van scholen ten aanzien van arbeidstoeleiding en de Wajong. De instroom.. >

ATC
ATC Arbeidstoeleiding & Coaching is een bedrijf met expertise en faciliteiten waarin jongeren die dreigen vast te lopen, nieuwe kansen worden.. >

ATC ex-gedetineerde jonggehandicapten
In dit project worden ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking getraind en toegeleid naar arbeid. In de uitstroom is de deelnemer zover.. >

Autwork
Het project heeft als doel het produceren van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om jongeren met autisme en een normale begaafdheid via.. >

Baanwijs: Leerwerkbedrijf Kasteel Baexem : Werken en leren op een landgoed
Beschrijving van twee leerwerkprojecten die zijn gehuisvest in en om het zeventiende-eeuwse Kasteel Baexem. Hiertoe wordt aan de bestaande.. >

Beleggen in ontwikkeling en groei
MW talentenbeurs is een netwerkbureau gericht op arbeid. De organisatie werkt voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit project.. >

Beter samenwerken rond social return: Eindrapport "Samenwerking met gemeenten voor inzetbaarheid uitkeringsgerechtigden in MKB Infrabedrijven'
Hoe kunnen MKB-bedrijven in de Infra-sector beter samenwerken met gemeenten om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen, binnen of buiten.. >

Boogh
Boogh is specialist in het organiseren van activiteiten en arbeid voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een.. >

BrancheMonitor 2010: Samenvatting
De branchemonitor 2010 geeft inzicht in de activiteiten van arbodiensten, jobcoachorganisaties, interventiebedrijven en re-integratiedienstverleners.. >

Brand New Day
In het project Brand New Day deden 8 jonggehandicapten gedurende 6 maanden werkervaring op in een zelfgekozen organisatie. Dit was het doel van het.. >

Cao Wajong-proof: Een intern onderzoek binnen FNV en CNV; Bevindingen, implementatiestrategie, toolbox
CNV Jongeren heeft in samenwerking met FNV Jong en in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in het bijzonder het.. >

Casemanagement voor gedragsmoeilijke jongeren: Stap voor stap op weg naar een passende arbeidsplek
Een groot deel van de doelgroep van cluster 4 verlaat de school zonder startkwalificatie. Vooral voor díe leerlingen is het Landelijk.. >

Contourennotitie WAJONG-risicomodel
Op basis van dit en ander onderzoek heeft TNO een concept-risicomodel voorgelegd aan experts (wetenschap, beleid, uitvoerders), uit verschillende.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!