kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 50 resultaten

Aanbod van arbeid 2012
De overheid heeft voor haar arbeidsmarktbeleid informatie nodig over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Veel van de huidige discussies over de.. >

Actie-onderzoek: Ouders van chronisch zieke jongvolwassenen en begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt.
Voor u ligt de rapportage over het Actie-onderzoek. Het Actie-onderzoek was gericht op de rol van ouders van chronisch zieke jongvolwassenen bij de.. >

Alle hens aan dek: Niet-werkenden in beeld gebracht
Deze publicatie geeft onder meer antwoord op vragen als: welke groepen maken geen deel uit van de beroepsbevolking, terwijl ze daar potentieel wel.. >

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010
De monitor „Allochtonen op de arbeidsmarkt„ analyseert elk kwartaal de CBS-cijfers over de werkloosheid van allochtonen. Deze monitor.. >

Arbeidsmarktanalyse 2009
Het arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren moet niet alleen gericht zijn op het beperken van de werkloosheid maar vraagt om een bredere visie. Dit.. >

Arbeidsmarktanalyse 2010
Ook dit jaar presenteert de RWI zijn jaarlijkse visie op de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze Arbeidsmarktanalyse heeft steeds een.. >

Arbeidsmarktanalyse 2011
De nu voor u liggende Arbeidsmarktanalyse 2011 laat zien dat er langzaam een weersverbetering optreedt. De werkgelegenheid krimpt niet meer en de.. >

Arbeidsmarktenquête 2010: Verwachtingen en meningen over de arbeidsmarkt van morgen
Deze publciatie geeft de mening van de Nederlandse bevolking en van arbeidsmarktprofessionals gevraagd over actuele arbeidsmarktontwikkelingen. Aan.. >

Arbeidsmarktscan 2012
Met de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse maakt de RWI sinds 2002 een inventarisatie van de meest in het oog springende ontwikkelingen op de.. >

Bewegingen op de Nederlandse arbeidsmarkt, 1999-2008
De potentiële beroepsbevolking (alle inwoners van Nederland in de leeftijd van 15-64 jaar) is in de periode 1999-2008 met 3,5 procent gegroeid.. >

Borghouts - van de Pas, Irmgard Drs.
Afgelopen jaar trok de constante stijging van het aantal personen die een Wajong-uitkering ontvingen sterk de aandacht. Het groeiende aantal '.. >

Bruggen bouwen naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking : Onderzoek naar leerpunten uit de experimenten en projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008)
Deze rapportage doet verslag van het project “Evaluatie van experimenten en de projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008)&rdquo.. >

De arbeidsmarkt op!: Een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van PRO en REC-leerlingen
In de provincies Groningen en Drenthe worden vanaf 1989 de projecten Symbiose en Opslag7 uitgevoperd. uitgevoerd. Dit zijn projecten die als doel.. >

De beste start?: kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking
De CG-Raad heeft Sardes en Research voor Beleid de opdracht gegeven om, in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs.. >

Eega Plus
Eega Plus is een beroepsopleidingsinstituut voor jongeren met een handicap.Eega Plus zoekt samen met de deelnemer naar mogelijkheden in opleiding en.. >

Een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Meedoen naar vermogen, belonen van inzet
In deze notitie schetst Divosa de contouren en argumenten voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat heeft twee.. >

Einde aan de onmacht in onderwijs en arbeidsmarkt
Dit boek gaat over het onderwijs en over de arbeidsmarkt, over schooluitval en werkloosheid. Het is geschreven uit verbazing en verontwaardiging.. >

Equal - agentschap SZW
EQUAL is een transnationaal programma van de Europese Unie dat is gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie.. >

FIS Flexicurity integrated services
Bij 'flexicurity' staat de balans tussen flexibiliteit en zekerheid (security) op de arbeidsmarkt centraal. Een belangrijk middel om.. >

Gewoon een kans: Ervaringen van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt
Ondanks alle aandacht voor de problematiek van deze doelgroep, bleven de verhalen van jonggehandicapten zelf vaak wat op de achtergrond. Want wat.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!