kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-18 van 18 resultaten

Aan de slag met loonwaardemeting: Inventarisatie van methoden om loonwaarde te meten
Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de RWI een inventariserend onderzoek laten uitvoeren naar methoden om.. >

AKC Onderzoekscahier 4: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen ; Praktijkgids objectiviering van re-integratiemethodieken door arbeidsdeskundigen, Voorbeelden van praktische toepassing
Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) deed in 2009 onderzoek naar de wijze waarop arbeidsdeskundigen een re-integratiemethodiek kiezen voor een.. >

Arbeidsgehandicapten 2006 : Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening
In 2006 waren er bijna 1,7 miljoen mensen van 15-64 jaar die vonden dat zij door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd werden in.. >

Bouwen op vertrouwen: Professionals over de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking
Onderzoek onder professionals die beroepshalve bij de klachtbehandeling, beoordeling en re-integratie van mensen met een beperking, chronische.. >

Buitenkans : Aanbevelingen om meer Wsw’ers in een reguliere werkomgeving te brengen
De RWI beoogt met deze publicatie concrete handreikingen te bieden aan gemeenten, Sw-bedrijven en werkgevers, die moeten bevorderen dat meer.. >

De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten
Dit artikel heeft tot doel de inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten te beschrijven. Daarbij is ook de invloed van een.. >

Eega Plus
Eega Plus is een beroepsopleidingsinstituut voor jongeren met een handicap.Eega Plus zoekt samen met de deelnemer naar mogelijkheden in opleiding en.. >

Ervaringkennis werkt!: Inzet van ervaringskennis van mensen met een functiebeperking of chronische aandoening
Welke mogelijkheden biedt ervaringskennis op het terrein van de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap. Daartoe is.. >

FIT
FIT is een digitaal zelfassessment instrument om arbeidsgehandicapten inzicht te geven in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het instrument peilt.. >

Kansen geven, kansen grijpen : voor iedereen een baan die past
Kern van het fractieplan is dat inkomenszekerheid niet langer het enige doel is van werk- en inkomensvoorzieningen. Naast inkomenszekerheid voegen.. >

Meer werkplekken bij werkgevers: Vierde tussenrapportage in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots Werken naar vermogen, pilot 1; eindrapport
Het doel van pilot 1. 'Meer werkplekken bij werkgevers', is meer kennis te vergaren over hoe werkgevers gestimuleerd en ondersteund kunnen.. >

Met begeleiding meer werk
Ruim 100 duizend werknemers met een beperking zijn aan het werk via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Een deel van deze mensen is werkzaam in.. >

Monitor arbeidsbeperkten en werk: 2007-2010
Het doel van deze monitor is meerledig: ontwikkelingen in werken en re-integratieondersteuning bij arbeidsbeperkten volgen, een beeld krijgen van de.. >

Najaarsrapportage CAO-afspraken 2011
De Najaarsrapportage cao-afspraken 2011 geeft voor 2011 een beeld van de stand van zaken in cao's met betrekking tot de contractloonontwikkeling.. >

Op tijd beginnen: Partnerschappen in het groen
Aan de vooravond van de komst van een nieuwe wet Werken naar Vermogen (wWNV) is er alle reden om eens goed te kijken naar interessante voorbeelden.. >

Vilans, Werk en handicap
Het programma Werk en handicap van Vilans houdt zich bezig met de versterking van de positie van mensen met een arbeidshandicap die willen werken.. >

Wel of niet aan het werk : Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten
In dit rapport richten we ons op drie specifieke groepen met elk een eigen relatie tot de arbeidsmarkt: werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten.. >

Wesselinggroep
Wesseling groep is een arbeids-integratiebedrijf en een landelijk opererend bureau voor bedrijfsmatige werkgelegenheids-projecten. de organisatie.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!