kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 227 resultaten

’t Goede Spoor
Stichting ’t Goede Spoor wil inwoners van Wijchen met een functiebeperking helpen naar de arbeidsmarkt. Met deze doelstelling opende Leo.. >

35-min op weg naar werk: De arbeidsmarktpositie van 35-minners vanaf 2006
Uit het onderzoek blijkt dat het percentage 35-minners dat werkt, de afgelopen jaren is gestegen. Onder 35-minners worden werknemers verstaan die.. >

Aanbod van arbeid 2012
De overheid heeft voor haar arbeidsmarktbeleid informatie nodig over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Veel van de huidige discussies over de.. >

Aansluiting vraag en aabod laaggeschoold werk: Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders; eindrapportage
De vraag naar en het aanbod van laaggeschoold werk vinden elkaar niet altijd in Nederland. Het grote aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost.. >

ABN Amro Amsterdam Zuidoost
Beschrijving van ervaring met bemiddelingsbureau Emma at Work: "Mijn naam is Mirren Buys. Ik ben 18 jaar en ik werk via Emma at Work bij de ABN.. >

ABN Amro Amsterdam Zuidoost
Beschrijving van een persoonlijke ervaring met het bemiddelingsbureau "Emma at Work". "Mijn naam is Maria Baarslag. Ik ben zeventien.. >

ABN Amro Amsterdam Zuidoost
Beschrijving vanuit de werkgever van praktijkervaring met gehandicapte werknemer: "Mirren Buys (18 jaar) is een tenger meisje en door haar.. >

Achmea
Na arbeidsrevalidatie bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan Hanneke Meboer uit Apeldoorn succesvol aan de.. >

Active inclusion of young people with disabilities or health problems
This Eurofound study examines the situation of young people with health problems or disabilities in 11 countries (Denmark, Finland, France, Germany.. >

Afco
Beschrijving van ervaringen van grafisch afwerkingsbedrijf met werknemers met een beperking. Grafisch afwerkingsbedrijf Afco is niet alleen een.. >

AH to go
Ervaring van werknemer met een beperking (slechthorendheid) bij AH to go: "Ik ben Judith Vogels en bijna 20. Laatst had ik mijn verhaal erop.. >

Albron BV
Vanuit gezichtspunt van de werkgever (Albron BV) beschrijving van ervaringen met werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden. Albron BV.. >

Ambitie
Ambitie is een organisatie die mensen met een beperking begeleidt bij het vinden en behouden van (on)betaald werk . Ambitie werkt voor mensen met.. >

Analyse effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie
Deze notitie geeft een empirische analyse van het effect van deze beleidswijzigingen in de periode 2005-2009 op de arbeidsparticipatie in personen.. >

Anders of toch niet? Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking
Dit rapport beschrijft in hoeverre en hoe mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan de samenleving en wat zij daar van vinden. Ruim 500.. >

Antwoorden op kamervragen Wet Werken naar vermogen
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld door de leden van de Vaste.. >

Arbobalans 2010: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
De Arbobalans 2010 beschrijft et als voorgaande jaren de verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden, de gevolgen hiervan en het beleid dat.. >

Astma altijd anders
Informatieve site over astma in combinatie met behandeling, bewegen en sport, kinderen, medicijnen, uitgaan, vakantie, voeding, werk en studie en.. >

Auditdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bij de afdeling accountantscontrole
Beschrijving van werkervaring van werknemer met longemfyseem. "Albert solliciteert bij de Auditdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur.. >

Bartimeus
Bartiméus is het kenniscentrum in Nederland op het gebied van wonen, leren en werken met een visuele (en verstandelijke) beperking. Bartim.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!