kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-9 van 9 resultaten

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010
De monitor „Allochtonen op de arbeidsmarkt„ analyseert elk kwartaal de CBS-cijfers over de werkloosheid van allochtonen. Deze monitor.. >

Jaarrapport Integratie 2010
Voor u ligt het Jaarrapport Integratie 2010. Met deze publicatie wordt een beeld geven van de positie van met name niet-westerse allochtonen in onze.. >

Jaarrapport integratie 2011
Dit jaarrapport richt zich op structurele integratie en beschrijft de positie van niet-westerse migranten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, in.. >

Marokkaanse Nederlanders 2010. Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten
In deze monitor wordt informatie gepresenteerd over migratie en demografische kenmerken (hoofdstuk 2), onderwijspositie en voortijdig schoolverlaten.. >

Meer kleur : Zoektocht naar Turken en Marokkanen met een lichamelijke handicap of functiebeperking in Utrecht
Deskresearch en fieldresearch naar de (on)mogelikheden van Jopla, om de belangen te behartigien van migranten, specifiek Turkse en Marrokaanse.. >

Monitor diversiteit in het jeugdbeleid: Vervolgmeting
De Monitor diversiteit in het jeugdbeleid beoogt een beeld te geven van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone.. >

Naar Hollands gebruik? Verschillen in gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezondheid tussen autochtonen en migranten ; Verdiepingsstudie Diversiteit in het Jeugdbeleid
In opdracht van ZonMw heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van voorzieningen; worden.. >

Niet de afkomst maar de toekomst: Naar een verbetering van de arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren
De positie van jongeren van allochtone afkomst in het onderwijs en op de arbeidsmarkt moet dringend worden verbeterd. De gunstige conjuncturele.. >

Zware bagage: Psychische problemen en verstandelijke beperkingen bij allochtone kinderen in Amsterdam; een inventariserend onderzoek
Een inventariserend onderzoek naar psychische problemen en licht verstandelijke handicaps onder de Amsterdamse jeugd. De aandacht gaat hierbij.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!