kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 52 resultaten

Aanbevelingen bij het wetsvoorstel passend onderwijs: Advies
Het Wetsvoorstel Passend Onderwijs dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met haar brief aan de Tweede Kamer van 31 januari 2011 heeft.. >

Advies Meedoen zonder beperkingen : Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten
De Sociaal Economische Raad formuleert voorstellen om de participatie van Wajongers en jongeren met functiebeperkingen in brede zin te stimuleren.. >

Advies naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs
In dit advies reageert de Onderwijsraad op de aankondiging door de minister van Onderwijs van een Actieplan Beter Presteren voor het voortgezet.. >

Advies op weg naar passend onderwijs
Dit advies schetst een beeld van de bevindingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (de commissie) betreffende de voortgang van.. >

Advies positionering van de JGZ in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd
De Regering bereidt een stelselherziening voor de jeugdzorg voor. In het Regeerakkoord kondigt zij aan dat alle zorg voor jeugd onder.. >

Advies Verevening als verdeelmodel bij de bekostiging van speciale onderwijszorg
Advies over verevening als uitgangspunt voor de verdeling van het voor speciale onderwijszorg beschikbare budgetmodel. Dit advies heeft betrekking.. >

Advies: Op weg naar passend onderwijs 2; voortgang 2009-2010
Kort voor de start van de uitvoering van het in het kader van de evaluatie van Passend onderwijs door de ECPO voor het schooljaar 2009/2010.. >

Advies: Preventieve ambulante begeleiding
De ECPO heeft geconstateerd dat er in het onderwijsveld behoefte bestaat aan uitbreiding van de mogelijkheden om in een vroeg stadium preventieve.. >

Begeleid leren
De website geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychiatrische.. >

CED-groep
De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang of het onderwijs. Dat gebeurt.. >

Cinop
CINOP ontwikkelt praktijkkennis voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. CINOP adviseert brancheorganisaties, bedrijven, overheden en.. >

Clientenbond
De Cliëntenbond in de GGZ is een organisatie van mensen die psychisch of psychiatrische zorg hebben (gehad). Centraal in alle activiteiten.. >

De winst van maatwerk: je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn ; Advies over de participatie van jongeren met ontwikkelings- of gedragsstoornissen
De SER heeft unaniem een advies vastgesteld over de participatie van jongeren met ontwikkelings-of gedragsstoornissen. In het advies, ’De.. >

Definitief advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2011
Het definitief advies over het macrobudget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor huishoudelijke hulp is samengesteld uit: 1. een bindend.. >

Depressiecentrum
Het Depressie Centrum is het kenniscentrum voor depressie van het Fonds Psychische Gezondheid. Het zet zich in voor mensen met een depressie en hun.. >

Een rijk programma voor ieder kind: advies
Advies van de Onderwijsraad, waarin inzicht wordt gegeven in de pedagogische en ontwikkelingspsychologische kennisbasis over opvang en educatie van.. >

Een stevig fundament: Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg
Bij de stelselherziening jeugd komt alle zorg voor jeugd onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.Ten aanzien van de jeugdgezondheidszorg is.. >

Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden ; GGMD voor Doven en Slechthorenden
GGMD voor doven en slechthorenden is een organisatie voor alle mensen met een gehoorprobleem. De GGMD geeft hulp en advies op het gebied van geld.. >

Het eerste Advies van de Commissie Financiering Jeugdzorg
Eerste advies, 16 maart 2009, van De Commissie Financiering Jeugdzorg (CFJ). Deze commissie is ingesteld door het ministerie voor Jeugd en Gezin en.. >

HIQ
Het verstrekken van advies en informatie aan mensen die hoogbegaafd zijn >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!