kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 20 resultaten

Activeren door participeren: De meerwaarde van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor re-integratie van mensen in de bijstand
Verkennende studie naar mogelijk werkzame bestanddelen van de integratie van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning.. >

Cliëntgroepen extramurale AWBZ-begeleiding
In het Regeerakkoord is het voornemen beschreven om de extramurale begeleiding inclusief kortdurend verblijf en vervoer, uit de AWBZ te.. >

Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ-transitie
De Wmo verplicht de gemeente om haar burgers bij het beleidsproces te betrekken. De meeste gemeenten geven deze verplichting vorm via een Wmo-raad.. >

Decentralisatie betekent transitie en transformatie: Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning
Met deze publicatie wil het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo met name gemeenten onderteunen bij het gemeentelijke vernieuwingsproces dat nodig.. >

Definitief advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2011
Het definitief advies over het macrobudget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor huishoudelijke hulp is samengesteld uit: 1. een bindend.. >

Gemeentelijk Wmo-beleid 2010: Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten
Het eerste deelrapport van deze tweede evaluatie ligt voor u en betreft het gemeentelijke Wmo-beleid van het jaar 2010. Beschreven wordt hoe dit.. >

Gemeenten en Zorgvangnetten: Verslagen casestudy; Concept deelrapporten
Gemeenten hebben een belangrijke (regie)taak toebedeeld gekregen in het creëren en onderhouden van netwerken of vangnetvoorzieningen om.. >

Handreiking toegang tot de Wmo: Praktische handvatten voor gemeenten
Als gevolg van de decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo zullen gemeenten vanaf 1 januari 2013 niet alleen.. >

Hoe klanten en burgers de Wmo ervaren: Resultaten tevredenheidsonderzoeken Wmo over 2009
In deze publicatie wordt allereerst meer verteld over de opzet van de onderzoeken en de deelnemers. Vervolgens worden de resultaten van de.. >

Kanteling WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet die zegt: Iedereen moet kunnen meedoen. In de Wmo is de compensatieplicht.. >

Nieuw beleid, nieuwe professionals: Implicaties van de Wmo voor hulpverleners
De auteurs beschrijven de voorgeschiedenis van de wet. Ze laten zien op welke maatschappelijke ontwikkelingen de wet een antwoord is en in welke.. >

Op weg met de Wmo: Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009
Op weg met de Wmo gaat zowel over gemeenten, die het maatschappelijk ondersteuningsbeleid verder vorm geven, als over mensen met een beperking, die.. >

Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning: De inhoudelijke samenhang tussen de drie decentralisaties en de Wmo
Het staat klip en klaar in het Regeerakkoord van kabinet Rutte II: deze regering gaat door met de beweging om zorg en ondersteuning dichterbij de.. >

Opdrachtgever en ondernemerschap: Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding
Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die extramurale begeleiding nodig hebben. Deze vorm van ondersteuning wordt.. >

Programma 'Aandacht voor iedereen': Toerusting van Wmo raden en regionale en lokale belangenbehartigers en Signalering en monitoring vanuit cliëntenperspectief In het kader van de decentralisatie van extramurale begeleiding en kortdurend verb
Sommige mensen hebben zorg en begeleiding nodig om (weer) zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en maatschappelijk te participeren. Tot nu toe kreeg.. >

Supportgericht werken in de Wmo
Dit boel bevat materiaal voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeentes en uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld hoe 'de Kanteling'.. >

Van eerste contact tot arrangement: Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling
De Kanteling is een project van de VNG dat erop gericht is gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de compensatieplicht en het vormgeven van.. >

Van samen zoeken naar samen werken: Wmo Trendrapport 2012
Aan dit 'trendonderzoek Wmo' hebben 365 organisaties meegedaan. Zij vulden een webenquête in met vragen over hun uitvoeringspraktijk.. >

Van zorg naar participatie: de overgang van de begeleiding naar de Wmo
In het kader van de aangekondigde decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten hebben de VNG en de G32 het initiatief genomen om.. >

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding : voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo
Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden? Waar liggen de kansen en wat zijn bedreigingen? Wat.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!