kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 33 resultaten

AVsolutions
Interview met een werkgever, die nadenkt over het in dienst nemen van een Wajongere. >

Cao Wajong-proof: Een intern onderzoek binnen FNV en CNV; Bevindingen, implementatiestrategie, toolbox
CNV Jongeren heeft in samenwerking met FNV Jong en in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in het bijzonder het.. >

De ondersteuning geregeld: Vraag en aanbod in de ondersteuning van jongeren naar werk; Aanbevelingen voor een modelmatige aanpak
Onderzoek over het wajonglandschap van Helmond. Het wajonglandschap bestaat uit organisaties en perosnen binnen de gemeente Helmond die jongeren met.. >

De wajonger als werknemer: Een onderzoek naar duurzame arbeidsparticipatie van Wajongers
Het doel van het onderzoek is om enerzijds inzicht te verkrijgen in de achtergronden van uitval en het behoud van werk van Wajongers. Anderzijds.. >

Een werkend perspectief voor jongeren met een arbeidshandicap
Het advies start met drie hoofdstukken die een beeld schetsen van de groep jongeren met een arbeidshandicap en van de huidige praktijk en van.. >

Effectieve arbeidsparticipatieprojecten: Sleutels tot succes
NSGK voor het gehandicapte kind en het Revalidatiefonds hebben ervaren dat het lastig is (voor derden) om succesvolle projecten of activiteiten te.. >

Emwajong onderzoek: Opgroeien naar een Wajong-uitkering
In het EMWAjong onderzoek is gekeken naar psychosociale factoren die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie van Wajongeren met een chronisch.. >

Ervaringen van werkgevers met Wajongers: Onderzoek onder werkgevers naar de mogelijkheden voor verbetering vande arbeidsparticipatie van Wajongers
De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die er vanuit het perspectief van werkgevers bestaan om.. >

Factsheet Wajong
In deze factsheet komen aan de orde:De nieuwe Wajong vanaf 2010), aan het werk met de Wajong, ervaromgem met de nieuwe Wajong tot nu toe (cluster 3.. >

Feiten en cijfers Wajong
De notitie bestaat uit drie delen. Deel 1 van de notitie behandelt de wettelijke regeling en de kabinetsplannen. Wat is de Wajong, voor wie is de.. >

Gewoon een kans: Ervaringen van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt
Ondanks alle aandacht voor de problematiek van deze doelgroep, bleven de verhalen van jonggehandicapten zelf vaak wat op de achtergrond. Want wat.. >

Gom Schoonhouden BV
Interview met Gom Schoonhouden BV over hun ervaringen met jongeren met een beperking. Aandacht wordt ook besteed aan het probleem om jongeren met.. >

Hobbels en Kruiwagens : Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers : Eindrapport
Deze rapportage bevat de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en succesfactoren in de overgang van school naar werk onder de.. >

Kansrijker werken met Wajongers: Advies om de matchingsvoorwaarden tussen werkgevers en Wajongers te verbeteren
In dit advies wordt op basis van een analyse van het Wajongvraagstuk vanuit het perspectief van werkgevers inzicht gegeven in de aspecten die een.. >

Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het beroep op de Wajong
Kenniscentrum UWV onderzocht na het verschijnen van het SCP-rapport "Beperkt aan het werk, mei 2010" wat ten grondslag ligt aan de regionale.. >

Monitor pilot wajong advies voucher: eindrapport
In februari 2010 is de Pilot Wajong Advies Voucher van start gegaan. De pilot is opgezet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.. >

Notitie: Op zoek naar het werkgeversperspectief bij de arbeidsparticipatie van Wajongers
In deze notitie vindt u een overzicht van de bevindingen van werkgevers die in diverse publicaites over dit thema zijn beschreven. De bevindingen.. >

Organisatienetwerken rond jongeren met een arbeidshandicap of beperking
Organisaties zijn betrokken op diverse levensterreinen, zoals werk, zorg, onderwijs en wonen. Dit rapport beschrijft welke organisaties zich.. >

Participatiemogelijkheden van Wajongers
Het ministerie van SZW heeft TNO opdracht gegeven om in onderzoek een tweeledige vraagstelling te beantwoorden: 1. Welke mogelijkheden tot.. >

SayYeah, Motion Media
Interview met SayYeah, Motion Media over de ervaring die zij hebben opgedaan met een Wajongere die stage heeft gelopen bij SayYeah en vervolgens een.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!