kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 68 resultaten

Advies Meedoen zonder beperkingen : Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten
De Sociaal Economische Raad formuleert voorstellen om de participatie van Wajongers en jongeren met functiebeperkingen in brede zin te stimuleren.. >

Analyse Wajong en werk
Deze analyse over Wajong en werk is gebaseerd op analyses van het cliëntstromenbestand en op aanvullende beleidsinformatie uit de recente.. >

Antwoorden op kamervragen Wet Werken naar vermogen
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld door de leden van de Vaste.. >

Arbeidsparticipatie van Wajong'ers op de werkplek: De bijdrage van collegiale steun op de werkplek aan Wajong'ers
Onderzoeksrapport naar de bijdrage van de collega-werknemer aan de arbeidsparticipatie van werkende WajongVoor u ligt een onderzoeksrapport naar de.. >

Arbeidstoeleiding en de Wajong: een estafette? ; Een onderzoek naar de visie en werkwijze van VSO- en PRO-scholen
Dit rapport omvat de resultaten van een onderzoek naar de visie en werkwijze van scholen ten aanzien van arbeidstoeleiding en de Wajong. De instroom.. >

Atlas SV 2011: Regionale informatie sociale verzekeringen
Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2011. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de.. >

Atlas SV 2012: Regionale informatie sociale verzekeringen
In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op.. >

Beperkt maar niet begrensd : Negen essays over participatie van jongeren met een beperking
Op 21 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijzigingswet Wajong. De nieuwe wet heet voortaan Wet werk en arbeidsondersteuning.. >

Borghouts - van de Pas, Irmgard Drs.
Afgelopen jaar trok de constante stijging van het aantal personen die een Wajong-uitkering ontvingen sterk de aandacht. Het groeiende aantal '.. >

Bouwbedrijf B. Methorst & Zn.
Praktijkbeschrijving vanuit de werkgever: "Hier zijn G-krachten aan het werk’. Dat is de boodschap op de G-krachtensticker die sinds.. >

Cao Wajong-proof: Een intern onderzoek binnen FNV en CNV; Bevindingen, implementatiestrategie, toolbox
CNV Jongeren heeft in samenwerking met FNV Jong en in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in het bijzonder het.. >

Contourennotitie WAJONG-risicomodel
Op basis van dit en ander onderzoek heeft TNO een concept-risicomodel voorgelegd aan experts (wetenschap, beleid, uitvoerders), uit verschillende.. >

Emwajong onderzoek: Opgroeien naar een Wajong-uitkering
In het EMWAjong onderzoek is gekeken naar psychosociale factoren die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie van Wajongeren met een chronisch.. >

En nu de Wa-jongere zelf aan het woord
Dit onderzoek geeft inzicht in de verwachtingen van Drentse jongeren met een functiebeperking of Wajonguitkering over hun kansen op betaald werk.. >

Factsheet Wajong
In deze factsheet komen aan de orde:De nieuwe Wajong vanaf 2010), aan het werk met de Wajong, ervaromgem met de nieuwe Wajong tot nu toe (cluster 3.. >

Feiten en cijfers over de Wajong
In 2010 is de nieuwe Wajong ingevoerd. De nadruk in deze wet ligt op de bevordering van arbeidsparticipatie. De instroom in de Wajong is sinds 2010.. >

Feiten en cijfers Wajong
De notitie bestaat uit drie delen. Deel 1 van de notitie behandelt de wettelijke regeling en de kabinetsplannen. Wat is de Wajong, voor wie is de.. >

Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen
De notitie met de hoofdlijnen van de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot een regeling werken naar vermogen. Deze hervorming is in het.. >

Huvenaars, Neeltje Drs.
Brede kennis van de wet- en regelgeving en het uitvoeringsbeleid op het terrein van werk, inkomen en zorg t.a.v. mensen met een beperking. In staat.. >

In en uit de Wajong : Analyse van stromen en de samenloop met betaald werk
In dit onderzoek wordt gekeken naar de in- en uitstroom van de Wajong: waar komen ze vandaan en waar gaan ze heen als ze uitstromen. Verder wordt.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!