kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 21 resultaten

Aan de Slag : Interactieve game
De interactieve game Aan de Slag is ontwikkeld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer inzicht te geven wat voor werk bij ze past.. >

Aan het werk met de WSW
Project van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNG, Cedris en cliëntenorganisaties betreffende actuele ontwikkelingen op het.. >

Antwoorden op kamervragen Wet Werken naar vermogen
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld door de leden van de Vaste.. >

Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld om mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een arbeidsplaats aan te bieden.. >

Begeleid Werken: een wereld van mogelijkheden: Een internationaal vergelijkende studie naar begeleid werken
Het moeizaam van de grond komen van begeleid werken in Nederland vormt de belangrijkste aanleiding voor deze rapportage. Deze internationale studie.. >

Branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2009
Met deze brochure wil Cedris iedereen die geïnteresseerd is in de cijfers van de branche sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie op een.. >

Buitenkans : Aanbevelingen om meer Wsw’ers in een reguliere werkomgeving te brengen
De RWI beoogt met deze publicatie concrete handreikingen te bieden aan gemeenten, Sw-bedrijven en werkgevers, die moeten bevorderen dat meer.. >

Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen
De notitie met de hoofdlijnen van de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot een regeling werken naar vermogen. Deze hervorming is in het.. >

Informatie over de veranderingen in de Wsw : Voor intermediairs, belangenbehartigers en ouderverenigingen
In 2008 zijn 22 provinciale voorlichtingsbijeenkomsten over de wijzigingen in de Wsw georganiseerd voor intermediairs, belangenbehartigers en.. >

Mallee, Luuk Drs.
15 jaar ervaring met onderzoek en advies op het terrein van re-integratie. Mijn expertise ligt daarbinnen op de volgende terreinen: gemeentelijk re.. >

Met begeleiding meer werk
Ruim 100 duizend werknemers met een beperking zijn aan het werk via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Een deel van deze mensen is werkzaam in.. >

Onderzoek Bonus-Malus binnen Rijksoverheid: Een onderzoek naar de toepasbaarheid van een bonus-malus systeem binnen de Rijksoverheid ter bevordering van het aantal personen met een WIA-, WSW-, of Wajong-indicatie
In deze rapportage wordt gepresenteerd de de resultaten van het onderzoek naar de invoering van een bonus-malus systeem binnen de Rijksoverheid, met.. >

Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw
Met deze brief wordt de toezegging in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet.. >

Robbedoes
Wij geven voorkeur aan de juiste mensen, niet aan de handicap”, zegt manager Miriam Houthuijzen. “Wij hebben drie medewerkers in dienst.. >

Tevredenheid WSW-uitvoerders met dienstverlening indicatiestelling UWV Werkbedrijf 2010
UWV WERKbedrijf voert de indicatiestelling Wsw uit en is geïnteresseerd in de mening van de SW-uitvoeringsorganisaties over deze.. >

Verian in Ubbergen (Thuiszorg)
Medewerkers van de sociale werkplaats worden in Ubbergen ingezet in de thuiszorg. Het gaat om mensen met een lichte beperking. Ze gaan geen medische.. >

Verlaan, Wil
Mijn deskundigheid betreft wetten en regelingen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidstoeleiding. Het gaat mij om de toepasbaarheid ervan.. >

Werken naar vermogen
Een nieuwe aanpak die veel meer mensen met een beperking uitzicht biedt op een baan en die hen stimuleert om hun talenten tot bloei te laten komen.. >

Wsw-statistiek 2009: Jaarrapport
De Wsw-statistiek omvat statistische informatie over indicatiebesluiten, de wachtlijst, WSWdienstbetrekkingen en arbeidsovereenkomsten voor begeleid.. >

Wsw-statistiek 2010 : Jaarrapport
In dit rapport wordt een beeld gegeven van de omvang en karakteristieken van de Wsw in 2010. Daarnaast komen ontwikkelingen in de voorafgaande (half.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!