kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-18 van 18 resultaten

35-min op weg naar werk: De arbeidsmarktpositie van 35-minners vanaf 2006
Uit het onderzoek blijkt dat het percentage 35-minners dat werkt, de afgelopen jaren is gestegen. Onder 35-minners worden werknemers verstaan die.. >

Analyse stijging WIA-instroom
Tussen 2006 en 2009 is het aantal WIA-aanvragen met 16% gestegen en het aantal WIA toekenningen als uitkomst van deze aanvragen met 35%.. >

Atlas SV 2011: Regionale informatie sociale verzekeringen
Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2011. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de.. >

Atlas SV 2012: Regionale informatie sociale verzekeringen
In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op.. >

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2010
In deze publicatie worden de ontwikkelingen binnen de sectoren over 2009 en 2010 weergegeven ten aanzien van het beroep op de sociale verzekeringen.. >

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011
In deze publicatie Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 worden de ontwikkelingen binnen de sectoren over 2010 en 2011 weergegeven ten.. >

Januarinota 2013: Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013
In de Januarinota 2013 wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten.. >

Klosse, S. Prof. Mr.
Mijn expertise ligt op het terrein van het arbeidsrecht en de socialezekerheidswetgeving, waaronder de Wet WIA en de WAJONG en het brede veld van de.. >

Kwantitatieve informatie: Eerste vier maanden 2012 UWV
Kwantitatieve informatie betreffende Ziektewet, WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, IOW, loonkostensubsidie, paticipatieplaatsen, toeslagenwet, BIA, >

Nederland is niet ziek meer: Van WAO-debakel naar WIA-mirakel; Onderzoek in opdracht van Stichting Instituut GAK
Om het doel van minder verzuim en meer werkhervatting na (langdurig) verzuim te bereiken zijn aangrijpingspunten voor beleid van werkgevers.. >

Onderzoek Bonus-Malus binnen Rijksoverheid: Een onderzoek naar de toepasbaarheid van een bonus-malus systeem binnen de Rijksoverheid ter bevordering van het aantal personen met een WIA-, WSW-, of Wajong-indicatie
In deze rapportage wordt gepresenteerd de de resultaten van het onderzoek naar de invoering van een bonus-malus systeem binnen de Rijksoverheid, met.. >

Rapportage 'Werken met beperkingen' en stand van zaken Verbeterplan UWV mbt re-integratie zieke werklozen
Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaker een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn bovendien terughoudend om mensen met een.. >

Statistische Tijdreeksen UWV 2011: Wetgeving en volume-ontwikkeling van werknemersverzekeringen, zelfstandigenverzekering en sociale voorzieningen in historisch perspectief.
De Statistische tijdreeksen is een naslagwerk dat de lezer inzicht geeft in de ontwikkelingen van het volume van de sociale verzekeringen en in de.. >

Tussenevaluatie van de pilot participatiebudget
Het participatiebudget is een combinatie van een persoonsgebonden bud-get (pgb) voor AWBZ-zorg en een pgb voor de inkoop van WIA-werkvoorzieningen.. >

UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012: Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking
De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012 beschrijft, voor de periode 2008 tot en met 2011, de ontwikkelingen in arbeidsparticipatie van mensen met.. >

WAOcafe
Een virtueel café voor en door WAO’ers en WIA’ers, met achtergrondinformatie, ruimte voor uitwisseling van ervaringen en.. >

Weg naar de WIA : Tabellenboek van de eerste meting onder werkgevers van langdurige zieke werknemers
In 2004 werd de periode van loondoorbetaling bij ziekte verlengd van één naar twee jaar en werd de wachttijd voor de WIA eveneens.. >

Werken naar Vermogen en de praktijk van alledag : Inventarisatie van knelpunten en oplossingen
Inventarisatie van de WIA, die moet bijdargen tot 1. Een overzicht van concrete problemen en oplossingen. 2. Inzicht in eventueel dieperliggende.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!