kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 30 resultaten

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011
De normbedragen voor voorzieningen, als bedoeld in: - artikelen 34a en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, - artikel 2:22 en 2:23.. >

Een stap in de goede richting?: evaluatie Wet Participatieplaatsen; Eindrapport
Vanaf januari 2009 hebben gemeenten en UWV de mogelijkheid om het re-integratieinstrument participatieplaatsen in te zetten. Dit is geregeld in de.. >

Iedereen aan de slag: Hoe UWV en gemeenten de vraag naar arbeid en het aanbod van werkzoekenden bijeenbrengen
Het kabinet zet fors in op vergroting van de arbeidsparticipatie. Dat betekent dat het arbeidsvermogen van mensen zoveel mogelijk moet worden benut.. >

Jaarverslag 2010 UWV
Bij de start van het jaar 2010 waren de vooruitzichten somber. De economische crisis, die in 2009 al snel leidde tot een diepe recessie, zou naar.. >

Jaarverslag UWV 2011
In 2011 vonden 271.000 klanten mede dankzij UWV een baan. Onder hen waren 35.000 langdurig werklozen, en 8.200 mensen met een arbeidsbeperking: de.. >

Jaarverslag UWV 2012
Het UWV heeft in 2012 meer dan eens een tandje bij moeten schakelen. De werkloosheid steeg snel en dat betekende voor UWV fors meer werk. Desondanks.. >

Januarinota 2013: Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013
In de Januarinota 2013 wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten.. >

Juninota 2012: ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013
In deze wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De financië.. >

Kwantitatieve informatie: Eerste vier maanden 2012 UWV
Kwantitatieve informatie betreffende Ziektewet, WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, IOW, loonkostensubsidie, paticipatieplaatsen, toeslagenwet, BIA, >

Meer werkkansen voor zwerfjongeren met een arbeidsbeperking : Betere ondersteuning aan zwerfjongeren met een beperking via samenwerking tussen gemeenten, opvang en UWV
Voor het eerst is in Nederland de situatie van zwerfjongeren met een beperking in kaart gebracht als het gaat om hun arbeidsmogelijkheden. Via een.. >

Meerjarenbeleidsplan 2012 – 2016 UWV
UWV heeft te maken met ingrijpende bezuinigingen als gevolg van het Regeerakkoord. De minister heeft de uitwerking daarvan medio maart naar de.. >

Programmarapportage Activering jongeren
De werkloosheid onder jongeren is in Nederland relatief groot. Een deel van de jongeren heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege het.. >

Rapportage 'Werken met beperkingen' en stand van zaken Verbeterplan UWV mbt re-integratie zieke werklozen
Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaker een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn bovendien terughoudend om mensen met een.. >

Risicobeheersing en re-integratiebudgetten UWV
Dit rapport is gebaseerd op het door de inspectie uitgevoerde onderzoek naar de opzet en werking van risicobeheersing. Daarnaast is onderzoek.. >

Samen aan het werk voor werkzoekenden
In de regio's moet samenwerking tussen UWV en gemeenten gestalte krijgen. Dat brengt veel nieuwe kansen met zich mee. Het creëert ruimte.. >

Samenwerking werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV: Ontwikkelvarianten en afwegingen
Deze notitie bevat een handreiking voor regiomanagers UWV en vertegenwoordigers van gemeenten bij het maken van afspraken over de samenwerking van.. >

Statistische Tijdreeksen UWV 2011: Wetgeving en volume-ontwikkeling van werknemersverzekeringen, zelfstandigenverzekering en sociale voorzieningen in historisch perspectief.
De Statistische tijdreeksen is een naslagwerk dat de lezer inzicht geeft in de ontwikkelingen van het volume van de sociale verzekeringen en in de.. >

Tevredenheid WSW-uitvoerders met dienstverlening indicatiestelling UWV Werkbedrijf 2010
UWV WERKbedrijf voert de indicatiestelling Wsw uit en is geïnteresseerd in de mening van de SW-uitvoeringsorganisaties over deze.. >

Toolkit 4you(th): samenwerking GGZ – UWV; Jongeren GGZ-problematiek en Wajong
In het project De veilige weg, samenwerking UWV – GGZ voor jongeren met GGZ problematiek en Wajong is de samenwerking tussen GGZ en UWV.. >

Tussen Wajong en werk: Het vinden van de juiste werkplek;
De invoering van de nieuwe wet Wajong per 1 januari 2010 beoogt meer Wajongers bij reguliere werkgevers te laten werken. De cijfers laten zien dat.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!