kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 55 resultaten

Aanspraak op AWBZ-zorg: CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP's en zorgomvang: Nederland
Met de rapportage 'Aanspraak op AWBZ-zorg' biedt het CIZ een overzicht van de aanspraak op AWBZ-zorg op een bepaald moment. Het gaat hierbij.. >

Active inclusion of young people with disabilities or health problems
Lezing betreffende het inclusie beleid voor de jeugd in Nederland. >

Arbeidsbemiddeling: Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek
Een onderdeel van het Project Arbeidsbemiddeling is een documentenonderzoek. Het doel van het documentenonderzoek is een kwalitatieve beschrijving.. >

Arbobalans 2010: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
De Arbobalans 2010 beschrijft et als voorgaande jaren de verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden, de gevolgen hiervan en het beleid dat.. >

Begeleiding in beeld: Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ.; Nederland
De rapportage 'Begeleiding in beeld' is primair bedoeld voor gemeenten. De rapportage geeft informatie over de AWBZ-cliënten met.. >

Bewegingen op de Nederlandse arbeidsmarkt, 1999-2008
De potentiële beroepsbevolking (alle inwoners van Nederland in de leeftijd van 15-64 jaar) is in de periode 1999-2008 met 3,5 procent gegroeid.. >

Burgerkracht: De toekomst van het sociaal werk in Nederland
De toekomst van de welzijnssector is allerminst zeker, en in zijn huidige vorm voldoet het welzijnswerk niet meer. Institutioneel en financieel.. >

CIZ Basisrapportage AWBZ: Nederland
Met de CIZ Basisrapportage AWBZ biedt het CIZ een overzicht van het aantal inwoners in Nederlandse gemeenten en andere geografische gebieden, zoals.. >

De AWBZ in Nederland : Zorgthermometer Winter 2009
Doel van deze Zorgthermometer is het belang van de zorg voor langdurig zieken, ouderen en gehandicapten onderstrepen. Dit wordt gedaan door inzicht.. >

De sociale staat van Nederland 2011
Dit is de zesde aflevering van De sociale staat van Nederland (ssn), een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp). Het.. >

De Staat van het onderwijs : Onderwijsverslag 2007 /2008
Net als voorgaande jaren bieden de meeste scholen in 2007/2008 onderwijs van voldoende kwaliteit. Dat wil zeggen dat leerlingen voldoende presteren.. >

De staat van het onderwijs: Onderwijsverslag 2010/2011
Aandacht wordt in dit rapport beseed aan de kwaliteit van scholen. De afnzonderlijke typen ondeerwijs zoals: het primair onderwijs, het voortgezet.. >

Diabetesvereniging Nederland ; DVN
De DVN (Diabetesvereniging Nederland) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes en ondersteunt hen in hun streven een normaal en actief.. >

Divosa-monitor 2011 - deel 1: Grenzen verleggen; Sociale diensten en participatiebevordering
Divosa geeft met het eerste deel van de Divosa-monitor 2011 inzicht in de inzet van sociale diensten op het terrein van re-integratie en.. >

Dwarslaesie Organisatie Nederland
De Dwarslaesie Organisatie Nederland beschikt over een landelijk netwerk van mensen waarmee je van gedachten kunt wisselen. Op landelijk en.. >

Epilepsie Vereniging Nederland ; EVN
De Epilepsie Vereniging Nederland is een landelijke patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. De.. >

EuregioProject Hand in Hand: Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland; Regels, wetten en voorbeelden
Dit rapport biedt inzicht in de huidige situatie van wetten, regels ten aanzien van mensen met verstandelijke beperkingen, hun grondrechten.. >

Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht: een beschrijving van de MHI-5 in de gezondheidsmodule van het Permanent Onderzoek Leefsituatie
Het CBS verzamelt informatie over geestelijke ongezondheid. Zij doet dit met behulp van de gezondheidsenquête die deel uitmaakt van het.. >

Gezinsrapport 2011: Een portret van het gezinsleven in Nederland
Hoe is het vandaag de dag gesteld met het gezinsleven in Nederland? En bij welke gezinnen doen zich knelpunten voor die de aandacht van de overheid.. >

GGZ in tabellen 2010
Voor u ligt de uitgave GGZ in tabellen 2010. In dit handzame en informatieve boekje zijn de belangrijkste en meest recente cijfers over de GGZ.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!