kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 29 resultaten

Aanspraak op AWBZ-zorg: CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP's en zorgomvang: Nederland
Met de rapportage 'Aanspraak op AWBZ-zorg' biedt het CIZ een overzicht van de aanspraak op AWBZ-zorg op een bepaald moment. Het gaat hierbij.. >

Alle handen thuis: Hoe werkt dat in de praktijk?
De peiling "Alle Handen Thuis" werd, als onderdeel van de AWBZ-monitor, in oktober en november 2010 door de CG-Raad uitgevoerd. Het.. >

AWBZ-zorg op school of opleiding: Brochure voor (ouders van) leerlingen of studenten met een beperking
In 2009 is de zogeheten pakketmaatregel in werking getreden. Eén van de maatregelen is het samenvoegen van de functies Ondersteunende en.. >

Begeleiding in beeld: Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ.; Nederland
De rapportage 'Begeleiding in beeld' is primair bedoeld voor gemeenten. De rapportage geeft informatie over de AWBZ-cliënten met.. >

CIZ Basisrapportage AWBZ: Nederland
Met de CIZ Basisrapportage AWBZ biedt het CIZ een overzicht van het aantal inwoners in Nederlandse gemeenten en andere geografische gebieden, zoals.. >

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ: ervaringen van zorgvragers en cliënten najaar 2010
Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met.. >

Cliëntgroepen extramurale AWBZ-begeleiding
In het Regeerakkoord is het voornemen beschreven om de extramurale begeleiding inclusief kortdurend verblijf en vervoer, uit de AWBZ te.. >

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ ervaringen van zorgvragers en cliënten in 2009
Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met.. >

Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ-transitie
De Wmo verplicht de gemeente om haar burgers bij het beleidsproces te betrekken. De meeste gemeenten geven deze verplichting vorm via een Wmo-raad.. >

De AWBZ in Nederland : Zorgthermometer Winter 2009
Doel van deze Zorgthermometer is het belang van de zorg voor langdurig zieken, ouderen en gehandicapten onderstrepen. Dit wordt gedaan door inzicht.. >

De opmars van het pgb: De ontwikkeling van het persoonsgebonden budget in nationaal en internationaal perspectief
Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat kan worden gebruikt om professionele of niet-professionele zorg mee in te kopen. Het pgb is.. >

Eigen bijdrage AWBZ nekt ggz-cliënt vier op de tien in de knoei
Op 9 december 2009 werd in het Bijdragebesluit zorg officieel bekend gemaakt dat ggz-cliënten in 2010 een eigen bijdrage voor de AWBZ.. >

Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer: tussenstand februari 2012
Doel van de factsheet is om u een eerste overzicht geven van een aantal belangrijke feiten en cijfers op het gebied van AWBZ-vervoer. Denkt daarbij.. >

Hoe lopen de geldstromen in de AWBZ?
Kaart van De Argumentenfabriek bereffende de geldstromen van de AWBZ. >

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?
Iedere Nederlander is middels de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd tegen de kosten van langdurige zorg en ondersteuning. Daarom is het.. >

Jeugdmonitor AWBZ 2010: Rapport LPGGz jeugdmonitor van 1 april tot en met 17 mei 2010
Dit rapport bevat de resultaten van de LPGGz jeugdmonitor AWBZ, een online-enquête gericht op ouders/verzorgers van thuiswonende kinderen met.. >

Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning: De inhoudelijke samenhang tussen de drie decentralisaties en de Wmo
Het staat klip en klaar in het Regeerakkoord van kabinet Rutte II: deze regering gaat door met de beweging om zorg en ondersteuning dichterbij de.. >

Pakketmaatregelen AWBZ: gevolgen en maatregelen voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte
Op 1 januari 2009 zijn de pakketmaatregelen AWBZ ingevoerd. Het Ministerie van VWS heeft hiertoe besloten om de zorg voor mensen met ernstige.. >

Samen uit, samen thuis: Cliëntenmonitor Langdurige Zorg; Onderzoek naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor oudere migranten die gebruik maken van dagactiviteiten
In oktober 2009 zijn veertien zorgorganisaties en een aantal sleutelpersonen van niet Nederlandse afkomst gevraagd naar hun ervaringen met de.. >

Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011
Het toezicht houden op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is één van de wettelijke.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!