kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
WMO
Wmo
wonen
WSW
WW
zorg

1-20 van 851 resultaten

(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar
Het Verwey-Jonker Instituut heeft een interdepartementaal onderzoek uitgevoerd naar de hulpverlening aan jongeren uit de jeugdzorg die 18 jaar.. >

1001 verhalen : De praktijk van de Eigen Kracht conferentie
Eigen kracht is een manier om een besluit te nemen. Eigen kracht bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreken de deelnemers informatie. In.. >

18 jaar! En dan?: Een handig document voor jongvolwassenen met een beperking
In deze checklist kun je zien wat er allemaal geregeld moet worden als je 18 jaar wordt en een beperking hebt of wat je opeens allemaal mag als je.. >

35-min op weg naar werk: De arbeidsmarktpositie van 35-minners vanaf 2006
Uit het onderzoek blijkt dat het percentage 35-minners dat werkt, de afgelopen jaren is gestegen. Onder 35-minners worden werknemers verstaan die.. >

Aan de slag : Activiteiten en tips om jongeren met een functiebeperking uit het VMBO en/of MBO te begeleiden naar een geschikte stageplek, baan of opleiding
De beschreven activiteiten zijn gegroepeerd in een aantal thema’s die binnen de begeleiding aan bod dienen te komen. Dit zijn: 1. Wat wil ik.. >

Aan de slag met loondispensatie: Van deelnemer naar werknemer IV: Evaluatie van de pilot Werken naar Vermogen Loondispensatie; Vierde Voortgangsrapportage
Met de Tijdelijke wet pilot loondispensatie is de basis gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan de vierde pilot die wordt uitgevoerd in het.. >

Aan de slag met loonwaardemeting: Inventarisatie van methoden om loonwaarde te meten
Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de RWI een inventariserend onderzoek laten uitvoeren naar methoden om.. >

Aan de slag met Vroeg, Voortdurend, Ingegraal: Praktijkgids voor de innovatie van Integrale Vroeghulp met VVI
Deze praktijkgids is geschreven voor alle partners binnen de netwerken Integrale Vroeghulp die betrokken zijn bij de innovatie VVI: van coö.. >

Aan de slag: Arbeidstoeleiding voor VSO-leerlingen
Veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of de praktijkscholen behoren tot de groep instromers voor de Wajong. Vernieuwingen in.. >

Aan het werk! Op weg naar meer duurzame arbeidsparticipatie voor Wio-Jongeren.
Op basis van een analyse van 84 relevante documenten en een beschrijving van vijf UWV netwerken is een plan ontwikkeld dat bij uitvoering voor 50.. >

Aan het woord: Portretten van ervaringsdeskundigen
Aan het woord geeft een impressie van de mogelijkheden en ideeën van ervaringsdeskundige inzet in brede zin. Het doel van deze brochure is.. >

Aanbevelingen bij het wetsvoorstel passend onderwijs: Advies
Het Wetsvoorstel Passend Onderwijs dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met haar brief aan de Tweede Kamer van 31 januari 2011 heeft.. >

Aanbod van arbeid 2012
De overheid heeft voor haar arbeidsmarktbeleid informatie nodig over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Veel van de huidige discussies over de.. >

Aandacht voor beeldvorming in het onderwijsprogramma van scholen
Vanaf eind september tot en met eind november 2010 heeft onderzoek plaatsgevonden onder scholen in Nederland. De vraag die in dit onderzoek centraal.. >

Aanpak harde kern jeugdwerklozen: Terugblik
In het rapport uit 2008 stonden werkloze jongeren centraal die niet in het bezit waren van een startkwalificatie, ingeschreven waren bij het UWV.. >

Aansluiting vraag en aabod laaggeschoold werk: Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders; eindrapportage
De vraag naar en het aanbod van laaggeschoold werk vinden elkaar niet altijd in Nederland. Het grote aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost.. >

Aanspraak op AWBZ-zorg: CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP's en zorgomvang: Nederland
Met de rapportage 'Aanspraak op AWBZ-zorg' biedt het CIZ een overzicht van de aanspraak op AWBZ-zorg op een bepaald moment. Het gaat hierbij.. >

AB verhelderd: Onderzoek naar de geïndiceerde ambulante begeleiding bij REC Vierland-Zuid
In deze publicatie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de inhoud en uitkomsten van de geïndiceerde ambulante begeleiding (AB) van REC.. >

Actie-onderzoek: Ouders van chronisch zieke jongvolwassenen en begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt.
Voor u ligt de rapportage over het Actie-onderzoek. Het Actie-onderzoek was gericht op de rol van ouders van chronisch zieke jongvolwassenen bij de.. >

Actieplan jeugdwerkloosheid
Dit actieplan geeft diverse lijnen aan waarlangs het kabinet jongeren perspectief wil bieden op de arbeidsmarkt en doet een appel op alle daarbij.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!