kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

381-400 van 851 resultaten

Jeugdmonitor AWBZ 2010: Rapport LPGGz jeugdmonitor van 1 april tot en met 17 mei 2010
Dit rapport bevat de resultaten van de LPGGz jeugdmonitor AWBZ, een online-enquête gericht op ouders/verzorgers van thuiswonende kinderen met.. >

Jeugdzorg dichterbij
De werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg heeft onderzoek verricht naar de problemen in de jeugdzorg. Hiertoe is een literatuuranalyse gemaakt en.. >

Jeugdzorg in Europa: Lessen over strategieën en zorgsystemen uit Engeland, Duitsland, Noorwegen en Zweden
Het Programmaministerie van Jeugd en Gezin in Nederland bereidt een kabinetsstandpunt voor over de toekomst van de jeugdzorg. Eén van haar.. >

Jeugdzorg in groeifase: Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg
De gemeenten zijn bezig de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg in beeld te krijgen. Deze publicatie geeft een globaal inzicht in de.. >

Jeugdzorg: Samen sterk; een inventariserend onderzoek naar varianten en knelpunten in de intersectorale jeugdzorg
Een deel van de jeugdigen uit de jeugdzorg heeft behoefte aan een multidisciplinaire, intersectorale aanpak van hun problemen. Daarvoor is passend.. >

Jobcoach xxl: Over coaching en begeleiding op stage- en werkplek. Een handleiding voor beleidsmakers, uitvoerders, werkgevers en stagiares/werknemers.
Nu steeds meer jongeren de gang naar de arbeidsmarkt (moeten) maken, wordt de jobcoach-voorziening een belangrijk instrument in het traject. Een.. >

Jobs First : Een innovatief traject om werklozen met zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.; Verslag van een experiment
In dit rapport wordt verslag gedaan van effectonderzoek van een innovatieve interventie Jobs First die specifiek is gecombineerd om de groep.. >

Jongeren met een beperking: van onderwijs naar arbeidsmarkt in Rijnmond/Drechtsteden: praktijkvoorbeelden hoe het (niet) lukt en wat ieders rol daarin kan zijn
In opdracht van UWV heeft in het najaar van 2011 een onderzoek plaats gevonden naar de aansluiting van het voortgezet speciaal onderwijs (vso.. >

Jonggehandicapten aan de slag : knelpunten en good practices bij de overgang school-werk van Wajonggerechtigden
Na de inleiding volgt kwantitatieve gegevens van de doelgroep. Daarna wordt een overzicht gegeven van de actoren, de belangrijkste knelpunten en.. >

Juninota 2012: ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013
In deze wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De financië.. >

Kabinetsreactie op hoofdlijnen op het rapport van de Commissie Arbeidsparticipatie
Het kabinet had de commissie eind 2007 ingesteld en gevraagd om te adviseren hoe de arbeidsparticipatie structureel verhoogd kan worden. De.. >

Kabinetsstandpunt Participatie van jongeren met een beperking
Het kabinet wil over een breed front langs drie lijnen actie ondernemen: Preventie en gerichte voorbereiding op participatie in de (voor)schoolse.. >

Kansen bekeken: Vervolganalyse van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in de krachtwijken
De bevindingen in Geen baan, geen school, geen uitkering maakten duidelijk dat vervolgonderzoek naar de niet-uitkeringsgerechtigden in de.. >

Kansen geven, kansen grijpen : voor iedereen een baan die past
Kern van het fractieplan is dat inkomenszekerheid niet langer het enige doel is van werk- en inkomensvoorzieningen. Naast inkomenszekerheid voegen.. >

Kansen op de arbeidsmarkt
De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te geven in de kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de optiek van werkgevrs en.. >

Kansrijker werken met Wajongers: Advies om de matchingsvoorwaarden tussen werkgevers en Wajongers te verbeteren
In dit advies wordt op basis van een analyse van het Wajongvraagstuk vanuit het perspectief van werkgevers inzicht gegeven in de aspecten die een.. >

Kenniscahier 07-01 : De groei van de Wajonginstroom : Een onderzoeksrapport in het kader van het dossieronderzoek Wajong 2007
Voordat ingegaan kan worden op de vragen over de participatiemogelijkheden en over de wijze waarop de (arbeids-)participatie van de steeds groter.. >

Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het beroep op de Wajong
Kenniscentrum UWV onderzocht na het verschijnen van het SCP-rapport "Beperkt aan het werk, mei 2010" wat ten grondslag ligt aan de regionale.. >

Kerncijfers 2006-2010: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
In deze publicatie presenteert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de meest recente cijfers over resultaten en ontwikkelingen in.. >

Kerncijfers 2007-2011: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteert in deze publicatie de meest recente cijfers over de resultaten en de stand van zaken.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!