kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

281-300 van 851 resultaten

Gezinnen onderweg: Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge kinderen in het combineren van werk en gezin
Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar hebben het vaak druk, vooral wanneer beide ouders een baan hebben. Elke dag moeten de kinderen naar en van.. >

Gezinsrapport 2011: Een portret van het gezinsleven in Nederland
Hoe is het vandaag de dag gesteld met het gezinsleven in Nederland? En bij welke gezinnen doen zich knelpunten voor die de aandacht van de overheid.. >

Gezond en wel met een beperking: Ervaren kwaliteit van leven en functioneren van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen
De overheid faciliteert en stimuleert mensen met beperkingen om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Dit draagt bij aan de samenleving.. >

Gezondheid dichtbij: Landelijke nota gezondheidsbeleid
In deze nota benoemt de minister de landelijke prioriteiten die aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Deze landelijke.. >

Gezondheid en zorg in cijfers: 2012
In deze publicatie doet het CBS verslag van ontwikkelingen op het terrein van de statistieken over gezondheids en zorg. Naast nieuwe statistische.. >

GGZ in tabellen 2010
Voor u ligt de uitgave GGZ in tabellen 2010. In dit handzame en informatieve boekje zijn de belangrijkste en meest recente cijfers over de GGZ.. >

Goed benut, goed bestuurd
VNG en Cedris hebben eind juni de commissie Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening ingesteld met de opdracht om voorstellen te doen voor de.. >

Goed bespiegeld, beter begeleid! De rol van grondhoudingen in re-integratiebegeleiding en de vertaling ervan in het reflectie-instrument 'MIRROR'
Met behulp van kwalitatieve onderzoeksmethoden is in kaart gebracht hoe reintegratieprofessionals in de praktijk precies te werk gaan bij het.. >

Goed bezig!: GGz jongeren over opleiding en werk
In dit boek vertellen jongeren namelijk waar ze echt mee geholpen zijn in de GGz-hulpverlening. De verhalen laten zien dat GGz-hulpverleners jonge.. >

Goed werknemerschap: schoolverlaters Pro en VSO
Met dit rapport wordt aandacht gevraagd voor de jaarlijks ongeveer 1.500 schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.. >

Grensoverschrijdend gedrag naar mensen met een beperking; voorbeelden, werkmateriaal, en tips voor professionals
Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor: op straat, op scholen en werkplekken, tussen partners, in gezinnen en families. Het is dus logisch dat.. >

Handboek : Equal 2 Project Jobcomposing ; Jobcomposing werkt voor iedereen
Het handboek Jobcomposer beschrijft de werkzaamheden van de jobcomposer, zijn positie en de benodigde opleidingseisen. De jobcomposer is een nieuwe.. >

Handboek doorbraak in de jeugdzorg : beter presteren door blijven verbeteren
Het handboek geeft beknopt, overzichtelijk en geordend aan hoe je met succes een zogenoemd Doorbraak-project in de jeugdzorg kunt opzetten en.. >

Handicap of chronische ziekte?: Gelijke behandeling wettelijk geregeld
Deze brochure vertelt wat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte concreet inhoudt. >

Handleiding maatwerk voor risicojongeren
In de afgelopen jaren is er in 35 Nederlandse gemeenten specifiek beleid uitgevoerd gericht op het terugdringen van problemen met Marokkaanse en.. >

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten
Social return bij inkoop is het maken van afspraken met opdrachtnemers over arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken voor doelgroepen bij.. >

Handleiding: Geïntegreerde Buitenschoolse Opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeftes: Een uitdaging met perspectief!
Voor u ligt een handleiding die u behulpzaam kan zijn bij visievorming, voorbereiding, opzet en uitvoering van geïntegreerde thuisnabije.. >

Handreiking Balans in Beeld: Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen
Bij begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt het onderwerp 'overvraging' en 'uitdaging' vaak ter.. >

Handreiking Integrale Zorg: Samenwerken rond jeugd met meervoudige problematiek en hun gezin
Met deze handreiking willen de brancheorganisaties voor jeugdzorg, jeugd-ggz, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten en het speciaal.. >

Handreiking interventies kwetsbare jongeren: Eindrapport
Professionals die werken met kwetsbare jongeren hebben herhaaldelijk aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in goede methodieken en beproefde.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!