kennisbank

Welkom op de kennisbank!
Er verschijnt veel informatie over economische zelfstandigheid van mensen met een beperking. Crossover bundelt al deze gegevens in de kennisbank. U kunt op verschillende manieren zoeken in de database. Zo kunt u zoeken op categorie, op thema en zoekwoord. Ook kunt u een combinatie gebruiken.

De kennisbank wordt continu aangevuld. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw onderzoek? Meld u dan aan voor een twee-wekelijkse update via e-mail: kennisboX >

Mist u informatie? Geef dit dan door. Crossover staat open voor aanvullingen.

populaire zoekwoorden

ADHD
adolescenten
advies
allochtonen
arbeid
arbeidsbemiddeling
arbeidsgehandicapten
arbeidsmarkt
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsmarkttoeleiding
arbeidsparticipatie
arbeidstoeleiding
assessment
autisme
AWBZ
basisonderwijs
begeleiding
behandeling
belangenbehartiging
beleid
beleid
beperkingen
beroepsonderwijs
blinden
chronisch zieken
dagbesteding
decentralisatie
diagnostiek
doven
dyslexie
effectiviteit
empowerment
epilepsie
ervaringen
ervaringsverhaal
evaluatie
forum
gedragsstoornissen
gehandciapten
gehandicapten
gehandicapten
gelijke behandeling
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezin
handreiking
hoger onderwijs
hulpmiddelen
hulpverlening
informatie
informatieverstrekking
inkomen
intermediairs
jeugd
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jongeren
jonggehandicapten
kanker
kenmerken
kennisoverdracht
kinderen
kwaliteit van leven
leerstoornissen
leerwegondersteunend onderwijs
leerwerkplek
leerwerktraject
lichamelijk gehandicapten
licht verstandelijk gehandicapten
lotgenotencontact
lvg
mbo
meetinstrument
methodiek
Nederland
niet-aangeboren hersenletsel
nten
ondersteuning
onderwijs
onderzoek
opvoeding
ouders
overheidsbeleid
participatie
passend onderwijs
praktijkonderwijs
psychische problemen
psychische stoornissen
re-integratie
re-integratiebedrijven
re-integratietrajecten
samenwerking
school
slechthorenden
slechtzienden
sociale werkvoorziening
speciaal onderwijs
statistiek
statistiek
statistiek
UWV
verstandelijk gehandicapten
volwassenen
voorlichting
voortgezet onderwijs
voorzieningen
vrije tijd
vso
Wajong
Wajongeren
Wajongers
WAO
WAZ
werkgelegenheid
werkgevers
wetgeving
WIA
Wmo
WMO
wonen
WSW
WW
zorg

241-260 van 851 resultaten

Experiment budgetfinanciering in regionaal netwerk Eemland
Als de Wet Passend onderwijs naar verwachting per 1 augustus 2012 in werking treedt, krijgen alle nieuwe samenwerkingsverbanden primair onderwijs en.. >

Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer: tussenstand februari 2012
Doel van de factsheet is om u een eerste overzicht geven van een aantal belangrijke feiten en cijfers op het gebied van AWBZ-vervoer. Denkt daarbij.. >

Factsheet Jeugdzorg
Dit rapport geeft op hoofdlijnen in cijfers een beeld van de branche jeugdzorg op het gebied van personeel en arbeidsmarkt. De verschillende.. >

Factsheet Passend Onderwijs: November 2010
Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van.. >

Factsheet Re-integratie 2009
Dit Factsheet geeft een macro beeld dat zo goed mogelijk is opgebouwd vanuit beschikbare gegevens; landelijke gegevens maar gedeeltelijk ook.. >

Factsheet re-integratie 2011-2012
Informatie over omvang, bereik en succes van re-integratieondersteuning, voor mensen die hulp nodig hebben om aansluiting te vinden bij de.. >

Factsheet reintegratie 2010
Eind 2009 heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor de eerste keer een Factsheet reintegratie gepubliceerd. Dit Factsheet beoogde een handzaam.. >

Factsheet Wajong
In deze factsheet komen aan de orde:De nieuwe Wajong vanaf 2010), aan het werk met de Wajong, ervaromgem met de nieuwe Wajong tot nu toe (cluster 3.. >

Factsheet Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Dit rapport geeft op hoofdlijnen in cijfers een beeld van de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening (Welzijn/MD) op het gebied van.. >

Factsheets samenhang decentralisaties
Een transformatie van het sociale domein. Een integrale aanpak van werk, jeugdzorg en begeleiding. Invulling van de gemeente als eerste overheid.. >

Familie en de ggz: Uitkomsten van de enquête familiebeleid Meld je zorg
In de periode van 16 juni 2011 tot en met 20 september 2011 heeft het Meldpunt Meld je Zorg van het Landelijk Platform GGz, een enquête.. >

Feiten en cijfers over de Wajong
In 2010 is de nieuwe Wajong ingevoerd. De nadruk in deze wet ligt op de bevordering van arbeidsparticipatie. De instroom in de Wajong is sinds 2010.. >

Feiten en cijfers Wajong
De notitie bestaat uit drie delen. Deel 1 van de notitie behandelt de wettelijke regeling en de kabinetsplannen. Wat is de Wajong, voor wie is de.. >

Financiële vraagstukken 'feiten en cijfers' transitie nieuw stelsel jeugd: Opdracht 1: Dataverzameling; Eindrapportage
Het Rijk is voornemens om alle vormen van jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te brengen. Deze stelselwijziging jeugd is geen.. >

FIS Flexicurity integrated services
Bij 'flexicurity' staat de balans tussen flexibiliteit en zekerheid (security) op de arbeidsmarkt centraal. Een belangrijk middel om.. >

FIS, Flexicurity integrated services: Desk Anallysis iin the Netherllands
In 2011 heeft UWV Kenniscentrum voor een vergelijkend Europees onderzoek naar 'flexicurity' de Nederlandse situatie in kaart gebracht. '.. >

Focus op een zelfstandige toekomst: Verbetering van arbeidstoeleiding van jongeren in jeugdzorginstellingen
Het rapport ‘Focus op een zelfstandige toekomst’ van MKB-Nederland en MOgroep Jeugdzorg geeft inzicht in de huidige stand van zaken.. >

Focus op onderwijstraject: Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf
Voor jongeren die moeten worden behandeld in een gesloten instelling, is het vertrouwen in de toekomst niet vanzelfsprekend. Daarom is het juist.. >

Focus op talent in plaats van beperking: Tips voor vrijwilligersorganisaties
Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor het vrijwilligerswerk. Toch blijkt deze.. >

Frictiekosten transitie jeugdzorg: Een onderzoek naar frictiekosten en budgetconsequenties in diverse scenario's; Eindrapport
De Jeugdwet regelt dat per 1 januari 2015 alle huidige taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie (toegangsfunctie, provinciale jeugdzorg.. >

kennisboX

CrossOver vult de kennisbank dagelijks met nieuwe informatie. Meld u aan voor de twee-wekelijkse update per e-mail: kennisboX>

kenniscollecte
Heeft u interessant informatiemateriaal op het gebied van participatie en inclusie?
Doneer het aan onze online bibliotheek!